สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/9 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กานต์ 35518
สาย 3
ขาด 1

2 กานต์ชนก 35519
สาย 0
ขาด 0

3 กิตติพัทธ์ 35524
สาย 0
ขาด 8

4 กิตติศักดิ์ 35525
สาย 0
ขาด 1

5 จักรพัชร 35538
สาย 0
ขาด 0

6 เจษฏา 35545
สาย 3
ขาด 1

7 ชาคริต 35554
สาย 3
ขาด 1

8 ณัฐพงษ์ 35574
สาย 0
ขาด 0

9 นครินทร์ 35625
สาย 0
ขาด 0

10 ปภพ 35653
สาย 0
ขาด 2

11 ปุญญวิชญ์ 35666
สาย 1
ขาด 0

12 ปุณยวีร์ 35668
สาย 1
ขาด 2

13 พลกฤต 35670
สาย 0
ขาด 0

14 พิชิตพล 35675
สาย 0
ขาด 6

15 ภาณุ 35685
สาย 0
ขาด 8

16 วศธร 35725
สาย 1
ขาด 1

17 อนุภัทร 35778
สาย 0
ขาด 0

18 อนุรดี 35779
สาย 1
ขาด 1

19 อภิรักษ์ 35785
สาย 3
ขาด 0

20 เกวาลิน 35816
สาย 1
ขาด 1

21 จันทร์ทรา 35823
สาย 1
ขาด 1

22 จิราภรณ์ 35827
สาย 1
ขาด 0

23 ชนิกานต์ 35834
สาย 1
ขาด 3

24 ชาคริยา 35842
สาย 0
ขาด 0

25 ญาณัจฉรา 35844
สาย 1
ขาด 3

26 ดรุณี 35860
สาย 1
ขาด 2

27 ทิศยา 35864
สาย 1
ขาด 1

28 ธวัลรัตน์ 35869
สาย 0
ขาด 1

29 พรพิมล 35904
สาย 0
ขาด 0

30 มนัสนันท์ 35941
สาย 1
ขาด 0

31 วาสนา 35967
สาย 2
ขาด 0

32 อมรรัตน์ 36011
สาย 0
ขาด 0

33 อารียา 36024
สาย 0
ขาด 8

34 ชนากานต์ 36083
สาย 0
ขาด 6

35 พงศธร 37834
สาย 0
ขาด 5

36 บุญสิตา 37859
สาย 0
ขาด 0