สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขมกร 35532
สาย 0
ขาด 0

2 โชติ 35561
สาย 0
ขาด 0

3 ฐิติพันธุ์ 35567
สาย 1
ขาด 0

4 ณฐวัตร 35570
สาย 0
ขาด 0

5 ธนาตย์ 35602
สาย 0
ขาด 3

6 ธนาธร 35603
สาย 0
ขาด 1

7 ธนาวัฒน์ 35605
สาย 0
ขาด 0

8 บัณฑิต 35644
สาย 0
ขาด 0

9 ปฐมพงศ์ 35650
สาย 0
ขาด 0

10 ปัญวัฒน์ 35662
สาย 0
ขาด 0

11 พสิษฐ์ 35671
สาย 1
ขาด 0

12 ภคิน 35682
สาย 0
ขาด 1

13 รพีพัฒน์ 35706
สาย 0
ขาด 0

14 รวินท์ 35707
สาย 1
ขาด 1

15 ไรวินทร์ 35713
สาย 1
ขาด 2

16 ศรัณย์ 35739
สาย 0
ขาด 4

17 ศุภกิจ 35748
สาย 0
ขาด 2

18 สุรพงษ์ 35769
สาย 1
ขาด 0

19 เสกสรรค์ 35775
สาย 1
ขาด 3

20 อรรฆพล 35789
สาย 0
ขาด 0

21 จีรพร 35829
สาย 0
ขาด 0

22 ชลธิชา 35838
สาย 0
ขาด 0

23 ณิชากร 35859
สาย 0
ขาด 0

24 นัชชาธิป 35878
สาย 1
ขาด 0

25 พิยดา 35920
สาย 0
ขาด 0

26 ภัทรวดี 35931
สาย 0
ขาด 0

27 ภาวินี 35936
สาย 0
ขาด 0

28 กวิสรา 37846
สาย 0
ขาด 0

29 พิมพิมล 37863
สาย 0
ขาด 0

30 วรกัญญา 37871
สาย 0
ขาด 0

31 สุภานิต 37875
สาย 0
ขาด 0

32 สมิตานันท์ 37876
สาย 0
ขาด 0