สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตพัฒน์ 35517
สาย 0
ขาด 0

2 คุณานนท์ 35536
สาย 0
ขาด 0

3 ชนกานต์ 35547
สาย 0
ขาด 0

4 ชัชวาล 35551
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐวุฒิ 35580
สาย 0
ขาด 0

6 ตนุภัทร 35583
สาย 0
ขาด 0

7 ธนากร 35600
สาย 0
ขาด 0

8 ธนาดุล 35601
สาย 0
ขาด 0

9 ธันวา 35611
สาย 0
ขาด 0

10 ธีรภัทร 35617
สาย 0
ขาด 0

11 นพรัตน์ 35630
สาย 0
ขาด 0

12 นราทร 35634
สาย 0
ขาด 0

13 บดินทร์ 35641
สาย 0
ขาด 0

14 บุณยกร 35645
สาย 0
ขาด 0

15 ปณัฐ 35652
สาย 0
ขาด 0

16 ประทีป 35656
สาย 0
ขาด 0

17 ปรเมษฐ 35659
สาย 0
ขาด 0

18 ภูวดล 35697
สาย 0
ขาด 0

19 วงศธร 35714
สาย 0
ขาด 0

20 วรพล 35720
สาย 0
ขาด 0

21 วรัญญา 35722
สาย 0
ขาด 0

22 วโรรส 35724
สาย 0
ขาด 0

23 ศรุต 35743
สาย 0
ขาด 0

24 สุรศักดิ์ 35771
สาย 0
ขาด 0

25 กนกวรรณ 35799
สาย 0
ขาด 0

26 ธนัชพร 35868
สาย 0
ขาด 0

27 ปุณยนุช 35898
สาย 0
ขาด 0

28 พิมพ์พลอย 35917
สาย 0
ขาด 0

29 มณีวรรณ 35940
สาย 0
ขาด 0

30 วิภาดา 35969
สาย 0
ขาด 0

31 สิริยากร 35987
สาย 0
ขาด 0

32 ฐาปกรณ์ 37827
สาย 0
ขาด 0

33 พีรวิชญ์ 37835
สาย 0
ขาด 0

34 เจนจิรา 37849
สาย 0
ขาด 0

35 นันทรัตน์ 37855
สาย 0
ขาด 0

36 บุญญรัตน์ 37858
สาย 0
ขาด 0

37 บุษบง 37860
สาย 0
ขาด 0