สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/4 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 35514
สาย 0
ขาด 0

2 จิรวัฒน์ 35541
สาย 0
ขาด 0

3 เทพบดินทร์ 35591
สาย 0
ขาด 0

4 ธนวัฒน์ 35598
สาย 0
ขาด 0

5 ธีธัช 35621
สาย 0
ขาด 0

6 ประกาศิต 35655
สาย 0
ขาด 0

7 โยธิน 35704
สาย 0
ขาด 0

8 ศิวกร 35746
สาย 0
ขาด 0

9 สิรดนัย 35763
สาย 0
ขาด 0

10 อนุเทพ 35781
สาย 0
ขาด 0

11 อรชุน 35788
สาย 0
ขาด 0

12 อรรถพร 35792
สาย 0
ขาด 0

13 อังศวีร์ 35793
สาย 0
ขาด 0

14 กนกพร 35798
สาย 0
ขาด 0

15 เจนนิกา 35832
สาย 0
ขาด 0

16 ณัฐสรวง 35857
สาย 0
ขาด 0

17 บุญยานุช 35884
สาย 0
ขาด 0

18 พรหมพร 35907
สาย 0
ขาด 0

19 ภัทราพร 35935
สาย 0
ขาด 0

20 ศรุตยา 35973
สาย 0
ขาด 0

21 สิริยากร 35988
สาย 0
ขาด 0

22 สุกานดา 35991
สาย 0
ขาด 0

23 สุชาวดี 35993
สาย 0
ขาด 0

24 สุนิสา 35997
สาย 0
ขาด 0

25 สุรีย์พร 36000
สาย 0
ขาด 0

26 อนุชิตา 36003
สาย 0
ขาด 0

27 อรสา 36016
สาย 0
ขาด 0

28 อลิสา 36021
สาย 0
ขาด 0

29 ปกรณ์ 37833
สาย 0
ขาด 0

30 จุฑาทิพย์ 37848
สาย 0
ขาด 0

31 ณัฐธยาน์ 37851
สาย 0
ขาด 0

32 นริศรา 37853
สาย 0
ขาด 0