สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กาพย์ชวิน 35520
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติพงศ์ 35522
สาย 0
ขาด 0

3 กิติภัทร์ 35526
สาย 0
ขาด 0

4 ไกรวิชญ์ 35531
สาย 0
ขาด 0

5 ชินภัทร 35557
สาย 0
ขาด 0

6 บดินทร์ 35642
สาย 0
ขาด 0

7 ภูริเดช 35694
สาย 0
ขาด 0

8 ภูวเมศฐ์ 35699
สาย 0
ขาด 0

9 วีรภัทร 35733
สาย 0
ขาด 0

10 สถาปนา 35752
สาย 0
ขาด 0

11 สหัสา 35757
สาย 0
ขาด 0

12 สาริศ 35758
สาย 0
ขาด 0

13 กมลทิพย์ 35800
สาย 0
ขาด 0

14 กมลพร 35801
สาย 0
ขาด 0

15 กมลพร 35802
สาย 0
ขาด 0

16 กฤษนันท์ 35807
สาย 0
ขาด 0

17 กิตติญา 35811
สาย 0
ขาด 0

18 ขวัญข้าว 35819
สาย 0
ขาด 0

19 จิราภรณ์ 35828
สาย 0
ขาด 0

20 ฐานิดา 35846
สาย 0
ขาด 0

21 ณิชากร 35858
สาย 0
ขาด 0

22 นฤมล 35876
สาย 0
ขาด 0

23 ปทิตตา 35886
สาย 0
ขาด 0

24 ปิยะวรรณ 35897
สาย 0
ขาด 0

25 พรรณพร 35905
สาย 0
ขาด 0

26 พลอยนภัส 35908
สาย 0
ขาด 0

27 พัทธมน 35912
สาย 0
ขาด 0

28 พิชชาพร 35913
สาย 0
ขาด 0

29 ภิญญ์พิดา 35938
สาย 0
ขาด 0

30 รุจิรดา 35953
สาย 0
ขาด 0

31 วรรณภร 35960
สาย 0
ขาด 0

32 วิวรรธณี 35970
สาย 0
ขาด 0

33 ศศิณา 35976
สาย 0
ขาด 0

34 ศุพัฒศร 35979
สาย 0
ขาด 0

35 สิรินดา 35985
สาย 0
ขาด 0

36 สุธิมา 35995
สาย 0
ขาด 0

37 สุภาวดี 35998
สาย 0
ขาด 0

38 อภิญญา 36007
สาย 0
ขาด 0

39 อรพรรณ 36014
สาย 0
ขาด 0

40 อัจฉรา 36022
สาย 0
ขาด 0

41 อุเบกขา 36025
สาย 0
ขาด 0

42 ทรัพย์ทวี 37829
สาย 0
ขาด 0

43 นันทิภัคค์ 37856
สาย 0
ขาด 0

44 มานิดา 37867
สาย 0
ขาด 0