สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 19 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 อิสระ 35794
สาย 0
ขาด 3

2 กชมน 35797
สาย 0
ขาด 4

3 กมลรัตน์ 35803
สาย 0
ขาด 0

4 จินตนา 35825
สาย 0
ขาด 0

5 แจ่มจิรา 35833
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐณิชา 35854
สาย 0
ขาด 2

7 นวรส 35877
สาย 0
ขาด 0

8 ปนัดดา 35887
สาย 0
ขาด 1

9 ประภัสสร 35890
สาย 0
ขาด 1

10 ปราณปรียา 35891
สาย 0
ขาด 0

11 กณวรรธน์ 37821
สาย 0
ขาด 1

12 จักรพันธ์ 37823
สาย 0
ขาด 1

13 ถิรวัฒน์ 37828
สาย 0
ขาด 1

14 พุฒิพงศ์ 37836
สาย 0
ขาด 0

15 ภัททากร 37837
สาย 0
ขาด 0

16 ภัทรพล 37838
สาย 0
ขาด 0

17 ขวัญข้าว 37847
สาย 0
ขาด 0

18 ภัทรวดี 37865
สาย 0
ขาด 1

19 รวิวรรณ 37869
สาย 0
ขาด 1