สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/9 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กำเนิดทรัพย์ 36098
สาย 0
ขาด 0

2 คมคณิต 36116
สาย 0
ขาด 0

3 ชยธัช 36131
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฐวุฒิ 36161
สาย 0
ขาด 0

5 ธนัญชัย 36180
สาย 0
ขาด 0

6 ธฤษณุ 36190
สาย 0
ขาด 0

7 นพชัย 36204
สาย 0
ขาด 0

8 นภจร 36206
สาย 0
ขาด 0

9 นิธิศ 36212
สาย 0
ขาด 0

10 สรยุทธ์ 36295
สาย 0
ขาด 0

11 สรยุทธ์ 36296
สาย 0
ขาด 0

12 สิทธิพร 36301
สาย 0
ขาด 0

13 สุภิเดช 36309
สาย 0
ขาด 0

14 เสฎฐวุฒิ 36315
สาย 0
ขาด 0

15 ใสอองเมิง 36317
สาย 0
ขาด 0

16 อนันต์สิทธิ์ 36325
สาย 0
ขาด 0

17 อนุวัฒน์ 36331
สาย 0
ขาด 0

18 เอกรินทร์ 36345
สาย 0
ขาด 0

19 กนกพร 36348
สาย 0
ขาด 0

20 กัญญาณัท 36352
สาย 0
ขาด 0

21 กัญญาวีร์ 36354
สาย 0
ขาด 0

22 ชุตินันต์ 36381
สาย 0
ขาด 0

23 นพรดา 36428
สาย 0
ขาด 0

24 นภาพร 36431
สาย 0
ขาด 0

25 นิชาลี 36440
สาย 0
ขาด 0

26 ปนัดดา 36449
สาย 0
ขาด 0

27 ปิยาวรรณ 36467
สาย 0
ขาด 0

28 พรรพษา 36475
สาย 0
ขาด 0

29 แพรวา 36497
สาย 0
ขาด 0

30 เมธาพร 36512
สาย 0
ขาด 0

31 เมธาวี 36513
สาย 0
ขาด 0

32 วันวิสา 36540
สาย 0
ขาด 0

33 สรัญญา 36562
สาย 0
ขาด 0

34 สลิลลาวัลย์ 36565
สาย 0
ขาด 0

35 สุธิมา 36578
สาย 0
ขาด 0

36 สุภาพร 36584
สาย 0
ขาด 0

37 อนัญญา 36592
สาย 0
ขาด 0

38 อนุธิดา 36593
สาย 0
ขาด 0

39 อรวรรณ 36598
สาย 0
ขาด 0

40 เจษฎาภรณ์ 38472
สาย 0
ขาด 0

41 นพคุณ 38482
สาย 0
ขาด 0

42 วีรวัฒน์ 38493
สาย 0
ขาด 0

43 จุฑาภรณ์ 38501
สาย 0
ขาด 0

44 มะลิวัลย์ 38539
สาย 0
ขาด 0