สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/8 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 42 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 36088
สาย 0
ขาด 0

2 ชนะพงศ์ 36129
สาย 0
ขาด 0

3 ชัยชนะ 36138
สาย 0
ขาด 0

4 ชินภัทร 36149
สาย 0
ขาด 0

5 ธนากรณ์ 36182
สาย 0
ขาด 0

6 นรินทร์ 36208
สาย 0
ขาด 0

7 ปาลิน 36227
สาย 0
ขาด 0

8 พลวรรธน์ 36236
สาย 0
ขาด 0

9 พิทยากร 36242
สาย 0
ขาด 0

10 ภูริภัทร 36258
สาย 0
ขาด 0

11 ระพีพัฒน์ 36264
สาย 0
ขาด 0

12 รัตนะ 36269
สาย 0
ขาด 0

13 วุฒิชัย 36282
สาย 0
ขาด 0

14 สิรวิชญ์ 36302
สาย 0
ขาด 0

15 ชลธิชา 36377
สาย 0
ขาด 0

16 ญาณิศา 36384
สาย 0
ขาด 0

17 ณัฐธิชา 36392
สาย 0
ขาด 0

18 ณัฐวศา 36399
สาย 0
ขาด 0

19 ธีรนาฏ 36424
สาย 0
ขาด 0

20 นาตาชา 36437
สาย 0
ขาด 0

21 บุนยานุ 36448
สาย 0
ขาด 0

22 ปริณาย์ 36457
สาย 0
ขาด 0

23 พิณอรุณ 36487
สาย 0
ขาด 0

24 รวีภัทร์ 36517
สาย 0
ขาด 0

25 รุ่งทิวา 36521
สาย 0
ขาด 0

26 วรัญญา 36531
สาย 0
ขาด 0

27 วันนิสา 36538
สาย 0
ขาด 0

28 วชิรญาณ์ 36542
สาย 0
ขาด 0

29 วิริยาภรณ์ 36544
สาย 0
ขาด 0

30 ศศิวิมล 36551
สาย 0
ขาด 0

31 ศิรินทิพย์ 36553
สาย 0
ขาด 0

32 ศุภกานต์ 36557
สาย 0
ขาด 0

33 สมิตา 36560
สาย 0
ขาด 0

34 สุชานันท์ 36572
สาย 0
ขาด 0

35 สุทธิดา 36575
สาย 0
ขาด 0

36 โสภิษฐกาญจน์ 36589
สาย 0
ขาด 0

37 ธนกฤต 36655
สาย 0
ขาด 0

38 กิตติพงศ์ 36656
สาย 0
ขาด 0

39 จุฑาทิพย์ 37269
สาย 0
ขาด 0

40 ปฏิพัทธิ์ 38484
สาย 0
ขาด 0

41 พีรภัทร 38488
สาย 0
ขาด 0

42 ชญานนท์ 38538
สาย 0
ขาด 0