สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/7 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณรินทร์ธร 35571
สาย 0
ขาด 1

2 กิตติกวินท์ 36100
สาย 0
ขาด 0

3 กิตติพัทธ์ 36103
สาย 1
ขาด 0

4 ชัยโรจน์ 36146
สาย 1
ขาด 0

5 ณัฐกานต์ 36155
สาย 0
ขาด 0

6 ดุลภากร 36164
สาย 0
ขาด 1

7 ธนภัทร 36178
สาย 0
ขาด 1

8 ธรรศ 36189
สาย 0
ขาด 0

9 ธิติวุฒิ 36193
สาย 0
ขาด 0

10 ธีรภัทร 36199
สาย 0
ขาด 1

11 ปฏิพล 36214
สาย 0
ขาด 1

12 พงษกร 36234
สาย 1
ขาด 1

13 พลัฏฐ์ 36238
สาย 0
ขาด 0

14 พิริยะพงศ์ 36244
สาย 0
ขาด 1

15 วุฒิภัทร 36283
สาย 0
ขาด 4

16 ศิรวิชญ์ 36285
สาย 0
ขาด 0

17 ศิลปชัย 36286
สาย 0
ขาด 0

18 ศิลา 36287
สาย 1
ขาด 4

19 หาญชัย 36318
สาย 0
ขาด 0

20 อนุภัทร 36329
สาย 0
ขาด 1

21 อภิรักษ์ 36334
สาย 0
ขาด 1

22 นภัสสร 36430
สาย 0
ขาด 0

23 นริสรา 36433
สาย 0
ขาด 1

24 ปิยาภรณ์ 36466
สาย 0
ขาด 1

25 ลักษกา 36525
สาย 0
ขาด 0

26 ศรัณพร 36547
สาย 0
ขาด 0

27 ศิริวิภา 36555
สาย 0
ขาด 0

28 สุภาพร 36582
สาย 0
ขาด 1

29 อภิสรา 37263
สาย 0
ขาด 0

30 เจษฎา 37879
สาย 0
ขาด 0

31 จตุพร 38470
สาย 0
ขาด 1

32 เตชภณ 38478
สาย 0
ขาด 0

33 กัลย์สุดา 38498
สาย 0
ขาด 0

34 จุฑามณี 38502
สาย 0
ขาด 0

35 ณัฐสุดา 38505
สาย 0
ขาด 0

36 ธนาภา 38506
สาย 0
ขาด 0

37 ธิดารัตน์ 38508
สาย 0
ขาด 0

38 ปิยะนุช 38518
สาย 0
ขาด 0

39 ปิยเนตร 38519
สาย 0
ขาด 0

40 มณีนุช 38525
สาย 0
ขาด 0