สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/6 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษดา 36093
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติศักดิ์ 36104
สาย 0
ขาด 0

3 กิติชัย 36106
สาย 0
ขาด 0

4 คเณศณัฏฐ์ 36115
สาย 0
ขาด 0

5 คุณวุฒิ 36118
สาย 0
ขาด 0

6 จิรศักดิ์ 36123
สาย 0
ขาด 0

7 ณัฏฐชัย 36154
สาย 0
ขาด 0

8 นนท์ปวิช 36203
สาย 0
ขาด 0

9 นันทิศ 36210
สาย 0
ขาด 0

10 ปฏิภาณ 36215
สาย 0
ขาด 0

11 พงศ์พัทธ์ 36232
สาย 0
ขาด 0

12 ภูริช 36254
สาย 0
ขาด 0

13 ศุภกร 36308
สาย 0
ขาด 0

14 อภิสิทธิ์ 36336
สาย 0
ขาด 0

15 กายกาญ 36359
สาย 0
ขาด 0

16 กิตติยา 36360
สาย 0
ขาด 0

17 กุศลิน 36362
สาย 0
ขาด 0

18 แก้วนภา 36364
สาย 0
ขาด 0

19 ชุติมันต์ 36382
สาย 0
ขาด 0

20 ฐานิตา 36387
สาย 0
ขาด 0

21 ณัฐสรณ์ 36400
สาย 0
ขาด 0

22 ธัญฤดีนันท์ 36417
สาย 0
ขาด 0

23 ธัญวาทิพย์ 36419
สาย 0
ขาด 0

24 นฐพร 36426
สาย 0
ขาด 0

25 นพมาศ 36427
สาย 0
ขาด 0

26 ปัญญวรรณ 36460
สาย 0
ขาด 0

27 พรชนก 36472
สาย 0
ขาด 0

28 พรรภษา 36476
สาย 0
ขาด 0

29 พิริษา 36494
สาย 0
ขาด 0

30 ฟ้าประทานพร 36498
สาย 0
ขาด 0

31 วรรณพร 36530
สาย 0
ขาด 0

32 ศรุตยา 36549
สาย 0
ขาด 0

33 ศิริรัตน์ 36554
สาย 0
ขาด 0

34 ศุภิสร 36559
สาย 0
ขาด 0

35 สรวีย์ 36561
สาย 0
ขาด 0

36 สุทธิดา 36574
สาย 0
ขาด 0

37 ชลธวัช 38473
สาย 0
ขาด 0

38 ณทชัย 38476
สาย 0
ขาด 0

39 นันทวัฒน์ 38483
สาย 0
ขาด 0

40 นรินทร 38509
สาย 0
ขาด 0

41 น้ำฝน 38513
สาย 0
ขาด 0

42 เยาวเรศ 38527
สาย 0
ขาด 0

43 สุพรรษา 38532
สาย 0
ขาด 0

44 อมลวรรณ 38534
สาย 0
ขาด 0