สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/5 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎา 36090
สาย 0
ขาด 0

2 กฤษดา 36094
สาย 0
ขาด 0

3 กวิน 36095
สาย 0
ขาด 0

4 กันตภณ 36096
สาย 0
ขาด 0

5 กิจติคุณ 36099
สาย 0
ขาด 0

6 เขมรัฐ 36114
สาย 0
ขาด 0

7 จักรินทร์ 36120
สาย 0
ขาด 0

8 จิรวัฒน์ 36122
สาย 0
ขาด 0

9 ชญานนท์ 36127
สาย 0
ขาด 0

10 ชวินทร์วุฒิ 36136
สาย 0
ขาด 0

11 ชัยวิวัฒน์ 36145
สาย 0
ขาด 0

12 ณัฐพร 36158
สาย 0
ขาด 0

13 ธนกฤต 36170
สาย 0
ขาด 0

14 ธนิสร 36186
สาย 0
ขาด 0

15 นวัชศรณ์ 36209
สาย 0
ขาด 0

16 พงศกร 36230
สาย 0
ขาด 0

17 รัชต 36266
สาย 0
ขาด 0

18 วรินทร 36272
สาย 0
ขาด 0

19 วิชัย 36275
สาย 0
ขาด 0

20 สิทธิพงษ์ 36300
สาย 0
ขาด 0

21 สิริโชติ 36304
สาย 0
ขาด 0

22 สุรสิทธิ์ 36312
สาย 0
ขาด 0

23 อนุรุธ 36330
สาย 0
ขาด 0

24 อำพล 36341
สาย 0
ขาด 0

25 กานต์พิชชา 36358
สาย 0
ขาด 0

26 ญาตินันท์ 36386
สาย 0
ขาด 0

27 ณัฐภัสสร 36394
สาย 0
ขาด 0

28 ธาริณี 36422
สาย 0
ขาด 0

29 ธีริศรา 36425
สาย 0
ขาด 0

30 ประวีณา 36454
สาย 0
ขาด 0

31 ปีระกาแก้ว 36468
สาย 0
ขาด 0

32 ปุณรดา 36470
สาย 0
ขาด 0

33 พรรณพัชร 36474
สาย 0
ขาด 0

34 พิมลพรรณ 36493
สาย 0
ขาด 0

35 พีร์ณภัทร 36495
สาย 0
ขาด 0

36 รุ่งทิวา 36520
สาย 0
ขาด 0

37 ฤชุดา 36523
สาย 0
ขาด 0

38 ลักษณ์นารา 36526
สาย 0
ขาด 0

39 อติภา 36591
สาย 0
ขาด 0

40 กิตติกวิน 36652
สาย 0
ขาด 0

41 ชลันธร 38474
สาย 0
ขาด 0

42 ปัญพล 38486
สาย 0
ขาด 0

43 ชุติภา 38503
สาย 0
ขาด 0

44 เยาวเรศ 38526
สาย 0
ขาด 0