สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/4 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กาณฑ์ 36097
สาย 0
ขาด 0

2 กิติกร 36105
สาย 0
ขาด 0

3 กีรติกร 36109
สาย 0
ขาด 0

4 คุณตะวัน 36117
สาย 0
ขาด 0

5 ชยพล 36132
สาย 0
ขาด 0

6 ชยุต 36133
สาย 0
ขาด 0

7 ชัยวัฒน์ 36142
สาย 0
ขาด 0

8 ชัยวัฒน์ 36144
สาย 0
ขาด 0

9 ณัฐวุฒิ 36159
สาย 0
ขาด 0

10 ดวงกมล 36162
สาย 0
ขาด 0

11 ภูวณัฏฐ์ 36177
สาย 0
ขาด 0

12 ธีรภัทร 36200
สาย 0
ขาด 0

13 พีรพัฒน์ 36245
สาย 0
ขาด 0

14 เพชรกล้า 36248
สาย 0
ขาด 0

15 ภาณุพงศ์ 36250
สาย 0
ขาด 0

16 ภูมิ 36252
สาย 0
ขาด 0

17 ศุภกร 36289
สาย 0
ขาด 0

18 สุวิจักขณ์ 36314
สาย 0
ขาด 0

19 อธิกานต์ 36320
สาย 0
ขาด 0

20 กชพร 36346
สาย 0
ขาด 0

21 จามีณ 36366
สาย 0
ขาด 0

22 ธัญญกานต์ 36415
สาย 0
ขาด 0

23 นฤมล 36434
สาย 0
ขาด 0

24 นีระดา 36442
สาย 0
ขาด 0

25 ปรางค์ทิพย์ 36455
สาย 0
ขาด 0

26 ปรีชญา 36458
สาย 0
ขาด 0

27 พัชราภา 36482
สาย 0
ขาด 0

28 พัทธ์ธีรา 36484
สาย 0
ขาด 0

29 พิมพกานต์ 36488
สาย 0
ขาด 0

30 พิมพ์ลภัส 36492
สาย 0
ขาด 0

31 ภควดี 36499
สาย 0
ขาด 0

32 ภาวิณี 36505
สาย 0
ขาด 0

33 ภาวินี 36506
สาย 0
ขาด 0

34 รุจิรา 36519
สาย 0
ขาด 0

35 วนัชพร 36528
สาย 0
ขาด 0

36 วราภรณ์ 36533
สาย 0
ขาด 0

37 สุชาวดี 36573
สาย 0
ขาด 0

38 สุธิดา 36576
สาย 0
ขาด 0

39 อภิสรา 36595
สาย 0
ขาด 0

40 อรวรา 36599
สาย 0
ขาด 0

41 อัญชลี 36603
สาย 0
ขาด 0

42 ประพาพร 38515
สาย 0
ขาด 0

43 พีรยา 38523
สาย 0
ขาด 0