สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/3 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตวัฏ 36089
สาย 0
ขาด 0

2 กีรติ 36108
สาย 0
ขาด 0

3 ชัยภัทร 36139
สาย 0
ขาด 0

4 ณพวุฒิ 36152
สาย 0
ขาด 0

5 ธนนท์ 36174
สาย 0
ขาด 0

6 ธนาดุล 36183
สาย 0
ขาด 0

7 ธรรมสรณ์ 36187
สาย 0
ขาด 0

8 ธันวา 36191
สาย 0
ขาด 0

9 ธิติพัทธ์ 36192
สาย 0
ขาด 0

10 ธิติวุฒิ 36194
สาย 0
ขาด 0

11 นภาวิชษณ์ 36207
สาย 0
ขาด 0

12 พงศ์ภวัฒน์ 36233
สาย 0
ขาด 0

13 วิชวิทย์ 36274
สาย 0
ขาด 0

14 ศักดาเดช 36284
สาย 0
ขาด 0

15 สรศักดิ์ 36297
สาย 0
ขาด 0

16 สหรัฐ 36299
สาย 0
ขาด 0

17 สุกฤษฏิ์ 36305
สาย 0
ขาด 0

18 สุภเดช 36310
สาย 0
ขาด 0

19 อัครวิทย์ 36340
สาย 0
ขาด 0

20 กรสุดา 36349
สาย 0
ขาด 0

21 กวินรดา 36350
สาย 0
ขาด 0

22 จารุวรรณ 36367
สาย 0
ขาด 0

23 จินตวี 36369
สาย 0
ขาด 0

24 จิฬาภรณ์ 36371
สาย 0
ขาด 0

25 ชิดชนก 36379
สาย 0
ขาด 0

26 ณัชชา 36389
สาย 0
ขาด 0

27 ณิชาพัชร์ 36403
สาย 0
ขาด 0

28 ทาริกา 36407
สาย 0
ขาด 0

29 ธรรมิกา 36413
สาย 0
ขาด 0

30 ภิญญาพัชญ์ 36414
สาย 0
ขาด 0

31 ธิดาภา 36423
สาย 0
ขาด 0

32 ปาลิดา 36463
สาย 0
ขาด 0

33 สนันนัทท์ 36479
สาย 0
ขาด 0

34 พัชรา 36481
สาย 0
ขาด 0

35 เลลานี 36527
สาย 0
ขาด 0

36 วราภรณ์ 36534
สาย 0
ขาด 0

37 สรัลชนา 36563
สาย 0
ขาด 0

38 สิริธร 36568
สาย 0
ขาด 0

39 อัญชิสา 36604
สาย 0
ขาด 0

40 นัฎฐนิชา 38510
สาย 0
ขาด 0

41 พัณณกร 38520
สาย 0
ขาด 0

42 ภัทรธิดา 38524
สาย 0
ขาด 0

43 อรปรียา 38535
สาย 0
ขาด 0