สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/11 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกษมสันต์ 36111
สาย 0
ขาด 2

2 เขตโสภณ 36112
สาย 0
ขาด 0

3 จตุชัย 36119
สาย 0
ขาด 0

4 ต้นฉัตร 36166
สาย 0
ขาด 1

5 ธนาธิป 36184
สาย 0
ขาด 1

6 ธรรมสรัฐ 36188
สาย 0
ขาด 0

7 ปวรรัตน์ 36222
สาย 0
ขาด 0

8 ปัญญพัชญ์ 36226
สาย 0
ขาด 1

9 ปูรณ์ธน 36229
สาย 0
ขาด 0

10 พุฒิพงศ์ 36247
สาย 0
ขาด 0

11 ภวันศักย์ 36249
สาย 0
ขาด 0

12 ภูริณัฐ 36255
สาย 0
ขาด 0

13 ภูรินท์ 36256
สาย 0
ขาด 0

14 ภูริภัทร 36257
สาย 0
ขาด 1

15 อธิชาติ 36322
สาย 0
ขาด 2

16 อนันต์ยศ 36324
สาย 0
ขาด 0

17 อนิวรรต 36326
สาย 0
ขาด 2

18 อัครพล 36339
สาย 0
ขาด 0

19 กัญญ์วรา 36355
สาย 0
ขาด 0

20 ชิตาภา 36380
สาย 0
ขาด 0

21 ณัฐรินีย์ 36397
สาย 0
ขาด 0

22 ดวงหทัย 36405
สาย 0
ขาด 0

23 ธัญญาพร 36416
สาย 0
ขาด 0

24 บุณณดา 36447
สาย 0
ขาด 0

25 ภัชราพา 36500
สาย 0
ขาด 2

26 ศุจีภรณ์ 36556
สาย 0
ขาด 0

27 สุภาพร 36583
สาย 0
ขาด 0

28 สุภาวดี 36585
สาย 0
ขาด 1

29 จตุรติ 38471
สาย 0
ขาด 0

30 ฐิติพงศ์ 38475
สาย 0
ขาด 0

31 ธนชาติ 38480
สาย 0
ขาด 2

32 วรินทร 38491
สาย 0
ขาด 0

33 อธิโชค 38494
สาย 0
ขาด 2

34 อัษฏาวุธ 38496
สาย 0
ขาด 0

35 กัญญาพัชร 38497
สาย 0
ขาด 0

36 นิฐิวดี 38512
สาย 0
ขาด 0

37 เบญจพาณี 38514
สาย 0
ขาด 0

38 วรีรัตน์ 38529
สาย 0
ขาด 0

39 อรุณกาญจน์ 38536
สาย 0
ขาด 0