สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/10 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จิรพงศ์ 36121
สาย 0
ขาด 0

2 ชนกานต์ 36128
สาย 0
ขาด 0

3 ณัฐพงศ์ 36157
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฐวุฒิ 36160
สาย 0
ขาด 0

5 ไตรณรงค์ 36165
สาย 0
ขาด 0

6 ทวินชัย 36167
สาย 0
ขาด 0

7 ธนธัส 36202
สาย 0
ขาด 0

8 ปฏิภาณ 36216
สาย 0
ขาด 0

9 พศุตม์ 36239
สาย 0
ขาด 0

10 ภูวรินทร์ 36259
สาย 0
ขาด 0

11 เมธาสิทธิ์ 36262
สาย 0
ขาด 0

12 รัชชานนท์ 36265
สาย 0
ขาด 0

13 วรายุทธ์ 36271
สาย 0
ขาด 0

14 ศุภชัย 36291
สาย 0
ขาด 0

15 สราวุฒิ 36298
สาย 0
ขาด 0

16 อภัชญา 36333
สาย 0
ขาด 0

17 อรรถพล 36337
สาย 0
ขาด 0

18 อิทธิกร 36342
สาย 0
ขาด 0

19 กัลยา 36357
สาย 0
ขาด 0

20 ณัฐชา 36390
สาย 0
ขาด 0

21 ณัฐชา 36391
สาย 0
ขาด 0

22 ณัฐธิตา 36393
สาย 0
ขาด 0

23 ปนิตา 36451
สาย 0
ขาด 0

24 ปรางประภัทร 36456
สาย 0
ขาด 0

25 ผกามาศ 36471
สาย 0
ขาด 0

26 พิมพ์ฐดา 36490
สาย 0
ขาด 0

27 เพ็ญแข 36496
สาย 0
ขาด 0

28 ภัทรวดี 36502
สาย 0
ขาด 0

29 วรพา 36529
สาย 0
ขาด 0

30 วีรยา 36546
สาย 0
ขาด 0

31 สิราวรรณ 36567
สาย 0
ขาด 0

32 สุธิมา 36577
สาย 0
ขาด 0

33 อภิฤดี 36594
สาย 0
ขาด 0

34 อรชร 36596
สาย 0
ขาด 0

35 อรัชพร 36600
สาย 0
ขาด 0

36 อริสา 36601
สาย 0
ขาด 0

37 อัฉรา 36602
สาย 0
ขาด 0

38 วันชัย 38492
สาย 0
ขาด 0

39 แอนนา 38537
สาย 0
ขาด 0