สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติพัฒน์ 36102
สาย 0
ขาด 0

2 ธีร 36195
สาย 0
ขาด 0

3 ธีรรัตน์ 36201
สาย 0
ขาด 0

4 พันกร 36241
สาย 0
ขาด 0

5 พีรพัฒน์ 36246
สาย 0
ขาด 0

6 ภูมินทร์ 36253
สาย 0
ขาด 0

7 วีระวุฒิ 36280
สาย 0
ขาด 0

8 ศิวดล 36288
สาย 0
ขาด 0

9 ศุภณัฐ 36293
สาย 0
ขาด 0

10 เสฎฐวุฒิ 36316
สาย 0
ขาด 0

11 อชิตศักดิ์ 36319
สาย 0
ขาด 0

12 กัญญาพัชร 36353
สาย 0
ขาด 0

13 ชนภัส 36373
สาย 0
ขาด 0

14 ณภัษษญา 36388
สาย 0
ขาด 0

15 ณิชกุล 36402
สาย 0
ขาด 0

16 ต้องตาแก้ว 36406
สาย 0
ขาด 0

17 ธัญลักษณ์ 36418
สาย 0
ขาด 0

18 ปาณิศา 36462
สาย 0
ขาด 0

19 ปิยธิดา 36464
สาย 0
ขาด 0

20 ปิยะธิดา 36465
สาย 0
ขาด 0

21 พัชรพร 36480
สาย 0
ขาด 0

22 พัชราภา 36483
สาย 0
ขาด 0

23 พิชามญชุ์ 36486
สาย 0
ขาด 0

24 ยุวภา 36516
สาย 0
ขาด 0

25 วราภรณ์ 36535
สาย 0
ขาด 0

26 ศิรประภา 36552
สาย 0
ขาด 0

27 สุชาดา 36570
สาย 0
ขาด 0

28 อรทัย 36597
สาย 0
ขาด 0

29 ดลพร 36654
สาย 0
ขาด 0

30 วรรณชัย 38490
สาย 0
ขาด 0

31 ณัฎฐิกา 38504
สาย 0
ขาด 0

32 ธัญชนก 38507
สาย 0
ขาด 0

33 นันทิชา 38511
สาย 0
ขาด 0

34 พิมพ์นิภา 38521
สาย 0
ขาด 0

35 พิมพ์พิศา 38522
สาย 0
ขาด 0