สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติโชติ 36672
สาย 0
ขาด 0

2 ชยานนท์ 36694
สาย 0
ขาด 0

3 ญาณภัส 36704
สาย 0
ขาด 0

4 ธีรพล 36757
สาย 0
ขาด 0

5 ธีรเดช 36761
สาย 0
ขาด 0

6 ธีรโชติ 36762
สาย 0
ขาด 0

7 นวพรรษ 36768
สาย 0
ขาด 0

8 ปรเมศวร์ 36784
สาย 0
ขาด 0

9 พศวินท์ 36811
สาย 0
ขาด 0

10 พศวีร์ 36812
สาย 0
ขาด 0

11 พีรพล 36821
สาย 0
ขาด 0

12 รัฐภูมิ 36851
สาย 0
ขาด 0

13 วริทธิ์ 36857
สาย 0
ขาด 0

14 ศุภวิชญ์ 36882
สาย 0
ขาด 0

15 ศักดิโชติ 36891
สาย 0
ขาด 0

16 อชิตพล 36897
สาย 0
ขาด 0

17 กานต์ธิดา 36927
สาย 0
ขาด 0

18 จิราภา 36951
สาย 0
ขาด 0

19 จุฑาทิพย์ 36954
สาย 0
ขาด 0

20 ชานิตา 36967
สาย 0
ขาด 0

21 ญาณิศา 36973
สาย 0
ขาด 0

22 ทิพวัลย์ 36993
สาย 0
ขาด 0

23 ธมนวรรณ 36999
สาย 0
ขาด 0

24 ธวัลพร 37000
สาย 0
ขาด 0

25 ธันยชนก 37007
สาย 0
ขาด 0

26 นิชนันท์ 37015
สาย 0
ขาด 0

27 นิศารัตน์ 37021
สาย 0
ขาด 0

28 ปภาวรินท์ 37031
สาย 0
ขาด 0

29 ปวรา 37035
สาย 0
ขาด 0

30 ปิยธิดา 37046
สาย 0
ขาด 0

31 พลอยชมพู 37064
สาย 0
ขาด 0

32 ภัทราภรณ์ 37088
สาย 0
ขาด 0

33 มนทิตา 37094
สาย 0
ขาด 0

34 รินรดา 37109
สาย 0
ขาด 0

35 วนิดา 37121
สาย 0
ขาด 0

36 วรัญญา 37126
สาย 0
ขาด 0

37 วรินดา 37131
สาย 0
ขาด 0

38 สิริวิมล 37157
สาย 0
ขาด 0

39 อริสา 37185
สาย 0
ขาด 0

40 อินกมล 37196
สาย 0
ขาด 0

41 ยศกร 39130
สาย 0
ขาด 0

42 ศิริชากรณ์ 39134
สาย 0
ขาด 0

43 ณัฏฐณิชา 39143
สาย 0
ขาด 0

44 ภาวิณี 39158
สาย 0
ขาด 0