สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/8 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณัฐพงศ์ 36714
สาย 0
ขาด 0

2 แทนคุณ 36726
สาย 0
ขาด 0

3 ธนกร 36728
สาย 0
ขาด 0

4 ธนวรรธน์ 36736
สาย 0
ขาด 0

5 ธนัทภัทร 36741
สาย 0
ขาด 0

6 นิธิศ 36771
สาย 0
ขาด 0

7 ปัณณวัฒน์ 36788
สาย 0
ขาด 0

8 ปุญญาพัฒน์ 36793
สาย 0
ขาด 0

9 ปุณยวีร์ 36794
สาย 0
ขาด 0

10 พีรวิชญ์ 36826
สาย 0
ขาด 0

11 ภรัณยู 36828
สาย 0
ขาด 0

12 วีรวัฒน์ 36864
สาย 0
ขาด 0

13 วีระยุทธ 36865
สาย 0
ขาด 0

14 สรวิศ 36885
สาย 0
ขาด 0

15 อัศวิน 36909
สาย 0
ขาด 0

16 ธีรพงศ์ 36917
สาย 0
ขาด 0

17 กวิสรา 36921
สาย 0
ขาด 0

18 กุลสรารัตน์ 36931
สาย 0
ขาด 0

19 เกศณี 36932
สาย 0
ขาด 0

20 จิดาภา 36942
สาย 0
ขาด 0

21 จิรัชญา 36946
สาย 0
ขาด 0

22 ฉัตรลดา 36956
สาย 0
ขาด 0

23 ชญานุตม์ 36957
สาย 0
ขาด 0

24 ชลธิชา 36965
สาย 0
ขาด 0

25 ชุติกาญจน์ 36971
สาย 0
ขาด 0

26 ปาจรีย์ 37040
สาย 0
ขาด 0

27 ปานระพี 37042
สาย 0
ขาด 0

28 พัณณิตา 37068
สาย 0
ขาด 0

29 พิมพ์ชนก 37074
สาย 0
ขาด 0

30 ภคินี 37084
สาย 0
ขาด 0

31 มนรดา 37095
สาย 0
ขาด 0

32 เมทิกา 37101
สาย 0
ขาด 0

33 วินนี่ 37137
สาย 0
ขาด 0

34 สร้อยทิพย์ 37153
สาย 0
ขาด 0

35 สุนิสา 37162
สาย 0
ขาด 0

36 สุรดา 37169
สาย 0
ขาด 0

37 อนุธิดา 37178
สาย 0
ขาด 0

38 อสิรญา 37188
สาย 0
ขาด 0

39 อันดา 37192
สาย 0
ขาด 0

40 อิสริยา 37199
สาย 0
ขาด 0

41 อุษณียาภรณ์ 37201
สาย 0
ขาด 0

42 กฤษกร 39120
สาย 0
ขาด 0

43 ฉัตริน 39121
สาย 0
ขาด 0

44 ธัญชนก 39146
สาย 0
ขาด 0