สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/7 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ปภาวรินทร์ 36452
สาย 0
ขาด 0

2 กนกพล 36657
สาย 0
ขาด 0

3 กรกฎ 36660
สาย 0
ขาด 0

4 กิตติพงศ์ 36668
สาย 0
ขาด 0

5 จิรวัฒน์ 36682
สาย 0
ขาด 0

6 ฉัตรฐพงษ์ 36690
สาย 0
ขาด 0

7 ณัฐวิทย์ 36717
สาย 0
ขาด 0

8 นรภัทร 36764
สาย 0
ขาด 0

9 นราวิชญ์ 36767
สาย 0
ขาด 0

10 ปรมัตถ์ 36777
สาย 0
ขาด 0

11 ประธานพร 36779
สาย 0
ขาด 0

12 พรหมพิชัย 36808
สาย 0
ขาด 0

13 พีรพงศ์ 36819
สาย 0
ขาด 0

14 ภัทรพล 36829
สาย 0
ขาด 0

15 มงคลชัย 36838
สาย 0
ขาด 0

16 รัชชานนท์ 36846
สาย 0
ขาด 0

17 วรพุทธ 36855
สาย 0
ขาด 0

18 โศระณะ 36883
สาย 0
ขาด 0

19 สิทธิชัย 36889
สาย 0
ขาด 0

20 อนุวัธ 36902
สาย 0
ขาด 0

21 กัญญาวีร์ 36923
สาย 0
ขาด 0

22 จามจุรี 36940
สาย 0
ขาด 0

23 ชฎารัตน์ 36958
สาย 0
ขาด 0

24 ชนัฐกานต์ 36960
สาย 0
ขาด 0

25 ชมพูนุท 36963
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฐนันท์ 36988
สาย 0
ขาด 0

27 ตรีดาว 36992
สาย 0
ขาด 0

28 ธิษตยา 37009
สาย 0
ขาด 0

29 เนตรชนก 37025
สาย 0
ขาด 0

30 ปานระวี 37043
สาย 0
ขาด 0

31 ปุณญิษา 37048
สาย 0
ขาด 0

32 ภคนันท์ 37082
สาย 0
ขาด 0

33 ลลนา 37114
สาย 0
ขาด 0

34 วนัชยา 37119
สาย 0
ขาด 0

35 วรัญญา 37130
สาย 0
ขาด 0

36 วิศรุดา 37142
สาย 0
ขาด 0

37 ศิรินาถ 37147
สาย 0
ขาด 0

38 ศุภิสรา 37150
สาย 0
ขาด 0

39 สุพิชญา 37165
สาย 0
ขาด 0

40 อรัญญา 37184
สาย 0
ขาด 0

41 อินทิรา 37197
สาย 0
ขาด 0

42 เข็มมิกา 37880
สาย 0
ขาด 0

43 ชวกรณ์ 39122
สาย 0
ขาด 0

44 วิรตา 39161
สาย 0
ขาด 0