สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/6 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรณัฐ 36661
สาย 0
ขาด 0

2 ณฐกร 36707
สาย 0
ขาด 0

3 ณพชดล 36710
สาย 0
ขาด 0

4 ธนดล 36731
สาย 0
ขาด 0

5 ธนพจน์ 36734
สาย 0
ขาด 0

6 ธนวินท์ 36738
สาย 0
ขาด 0

7 ธีรภัทร์ 36759
สาย 0
ขาด 0

8 ธีรศักดิ์ 36760
สาย 0
ขาด 0

9 เบญจพล 36773
สาย 0
ขาด 0

10 ป้องสิบเอ็ด 36796
สาย 0
ขาด 0

11 พิรุณฤทธิ์ 36818
สาย 0
ขาด 0

12 รัฐภูมิ 36850
สาย 0
ขาด 0

13 วรท 36854
สาย 0
ขาด 0

14 สุรพัศ 36892
สาย 0
ขาด 0

15 หมาก 36895
สาย 0
ขาด 1

16 อุชุกร 36915
สาย 0
ขาด 0

17 กวิสรา 36920
สาย 0
ขาด 0

18 ชลทรัพย์ 36964
สาย 0
ขาด 0

19 ณัฐกานต์ 36983
สาย 0
ขาด 0

20 ณัฐณิชา 36987
สาย 0
ขาด 1

21 ทิพาธรณ์ 36994
สาย 0
ขาด 0

22 ธนภรณ์ 36996
สาย 0
ขาด 0

23 ธัญชนก 37003
สาย 0
ขาด 0

24 นพณัฐ 37011
สาย 0
ขาด 0

25 บุณยาพร 37026
สาย 0
ขาด 0

26 ปพิชญา 37030
สาย 0
ขาด 0

27 ปัทมาพร 37039
สาย 0
ขาด 0

28 พชรพร 37051
สาย 0
ขาด 0

29 พรทิพา 37055
สาย 0
ขาด 0

30 พรพิมล 37060
สาย 0
ขาด 0

31 พิมลลักษณ์ 37077
สาย 0
ขาด 0

32 พุฒินนท์ 37080
สาย 0
ขาด 0

33 ภัทรวดี 37087
สาย 0
ขาด 1

34 ภัทรินทร์ 37090
สาย 0
ขาด 0

35 เวธินี 37143
สาย 0
ขาด 0

36 สิริพิมพา 37155
สาย 0
ขาด 0

37 แสงตะวัน 37174
สาย 0
ขาด 0

38 อารยา 37194
สาย 0
ขาด 0

39 จินห์จุฑา 39139
สาย 0
ขาด 0

40 นรินธร 39148
สาย 0
ขาด 0

41 นันทิชา 39149
สาย 0
ขาด 0

42 ศรันย์พร 39162
สาย 0
ขาด 0

43 ศิริกัญญา 39163
สาย 0
ขาด 0

44 อรพิน 39165
สาย 0
ขาด 0