สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/5 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จิรวิทย์ 36683
สาย 0
ขาด 0

2 จิรายุ 36688
สาย 0
ขาด 0

3 ณฐกร 36708
สาย 0
ขาด 0

4 ธนาดุล 36748
สาย 0
ขาด 0

5 ธนโชติ 36750
สาย 0
ขาด 0

6 นนทนัดดา 36763
สาย 0
ขาด 0

7 นันท์นภัส 36770
สาย 0
ขาด 0

8 ปฏิวัติ 36774
สาย 0
ขาด 0

9 ปุญญพัฒน์ 36791
สาย 0
ขาด 0

10 ภากร 36830
สาย 0
ขาด 0

11 รัฐพล 36847
สาย 0
ขาด 0

12 รัฐภูมิ 36848
สาย 0
ขาด 0

13 วีรภัทร 36863
สาย 0
ขาด 0

14 ศิรภัทร 36872
สาย 0
ขาด 0

15 ศุภกร 36877
สาย 0
ขาด 0

16 อนุชิต 36900
สาย 0
ขาด 0

17 อิทธิพล 36911
สาย 0
ขาด 0

18 อินทัช 36913
สาย 0
ขาด 0

19 ขวัญข้าว 36936
สาย 0
ขาด 0

20 จิรนันท์ 36944
สาย 0
ขาด 0

21 จุรีพร 36955
สาย 0
ขาด 0

22 ญาณิศา 36974
สาย 0
ขาด 0

23 ธัญจิรา 37002
สาย 0
ขาด 0

24 นิติยา 37016
สาย 0
ขาด 0

25 นิสาชล 37022
สาย 0
ขาด 0

26 ปาลิกา 37045
สาย 0
ขาด 0

27 ปิยาภรณ์ 37047
สาย 0
ขาด 0

28 พรพรรษา 37058
สาย 0
ขาด 0

29 พิมพ์ชนก 37073
สาย 0
ขาด 0

30 ภัทราวดี 37089
สาย 0
ขาด 0

31 มะลิวรรณ 37097
สาย 0
ขาด 0

32 รชานันท์ 37104
สาย 0
ขาด 0

33 รีณาร์ 37110
สาย 0
ขาด 0

34 วทันยา 37118
สาย 0
ขาด 0

35 ศุภิสรา 37151
สาย 0
ขาด 0

36 สุชาดา 37158
สาย 0
ขาด 0

37 สุภัทรสิริ 37166
สาย 0
ขาด 0

38 อภิรดี 37181
สาย 0
ขาด 0

39 อภิวัฒน์ 39135
สาย 0
ขาด 0

40 ชาลิณี 39142
สาย 0
ขาด 0

41 ณัฐวรรณ 39144
สาย 0
ขาด 0

42 ทรรศนีย์พร 39145
สาย 0
ขาด 0

43 นพรัตน์ 39147
สาย 0
ขาด 0

44 เบญญาภา 39152
สาย 0
ขาด 0