สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/4 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติภูมิ 36664
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติกร 36667
สาย 0
ขาด 0

3 จิรัฏฐ์ 36684
สาย 0
ขาด 0

4 ชยานันท์ 36695
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐสิทธิ์ 36721
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐสิทธิ์ 36722
สาย 0
ขาด 0

7 ณัตพล 36723
สาย 0
ขาด 0

8 ณิชนันทน์ 36724
สาย 0
ขาด 0

9 นราธิป 36766
สาย 0
ขาด 0

10 ประรัตถวิกรณ์ 36780
สาย 0
ขาด 0

11 เปรมพลเดช 36795
สาย 0
ขาด 0

12 พชรพล 36805
สาย 0
ขาด 0

13 ภูธันวา 36834
สาย 0
ขาด 0

14 ยศพนธ์ 36841
สาย 0
ขาด 0

15 ศุภกร 36878
สาย 0
ขาด 0

16 อัมรินทร์ 36908
สาย 0
ขาด 0

17 จรรยพร 36938
สาย 0
ขาด 0

18 ณัฏฐธิดา 36980
สาย 0
ขาด 0

19 ณัฏฐนิชา 36981
สาย 0
ขาด 0

20 ณัฐณิชา 36986
สาย 0
ขาด 0

21 ณัฐวดี 36989
สาย 0
ขาด 0

22 ณิชนันท์ 36990
สาย 0
ขาด 0

23 ธนพร 36995
สาย 0
ขาด 0

24 ธัญธร 37004
สาย 0
ขาด 0

25 ธัญสิริ 37006
สาย 0
ขาด 0

26 ธาดา 37008
สาย 0
ขาด 0

27 นนทพร 37010
สาย 0
ขาด 0

28 นิยาพร 37017
สาย 0
ขาด 0

29 นิศารัตน์ 37020
สาย 0
ขาด 0

30 ปาราวี 37044
สาย 0
ขาด 0

31 มณฑิรา 37093
สาย 0
ขาด 0

32 วริษฐา 37133
สาย 0
ขาด 0

33 วันเพ็ญ 37135
สาย 0
ขาด 0

34 ศิรินนภา 37146
สาย 0
ขาด 0

35 ศุภนัน 37148
สาย 0
ขาด 0

36 สมฤดี 37152
สาย 0
ขาด 0

37 สุภัทา 37167
สาย 0
ขาด 0

38 หทัยทิพย์ 37175
สาย 0
ขาด 0

39 อนงค์รัตน์ 37177
สาย 0
ขาด 0

40 ปรียาพร 37843
สาย 0
ขาด 0

41 ชฎาจรัส 39141
สาย 0
ขาด 0

42 ปริณัฐ 39153
สาย 0
ขาด 0

43 พิชญา 39154
สาย 0
ขาด 0

44 มาณิชา 39159
สาย 0
ขาด 0