สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/3 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติศักดิ์ 36671
สาย 0
ขาด 0

2 จันทสร 36678
สาย 0
ขาด 0

3 ชนาธิป 36691
สาย 0
ขาด 1

4 ชิดชัย 36702
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐพล 36716
สาย 0
ขาด 1

6 ธนากร 36742
สาย 0
ขาด 1

7 ธรรมสรณ์ 36753
สาย 0
ขาด 0

8 ธีรภัทร 36758
สาย 0
ขาด 0

9 นรวิชญ์ 36765
สาย 0
ขาด 0

10 พงศกร 36797
สาย 0
ขาด 1

11 พรภวิษย์ 36806
สาย 0
ขาด 0

12 พริษฐ์ 36810
สาย 0
ขาด 0

13 มนัญชัย 36839
สาย 0
ขาด 0

14 ศมากร 36868
สาย 0
ขาด 0

15 ศิริวัฒน์ 36875
สาย 0
ขาด 0

16 อัครพล 36907
สาย 0
ขาด 0

17 กุลภรณ์ 36930
สาย 0
ขาด 0

18 เกศินี 36933
สาย 0
ขาด 0

19 เก็จมณี 36934
สาย 0
ขาด 0

20 จิรชยา 36943
สาย 0
ขาด 0

21 จิราพร 36948
สาย 0
ขาด 0

22 จีรนันท์ 36953
สาย 0
ขาด 0

23 ชิดชนก 36970
สาย 0
ขาด 0

24 ฐิติกานต์ 36976
สาย 0
ขาด 0

25 ณัฐณิชา 36985
สาย 0
ขาด 0

26 ปรียาภรณ์ 37034
สาย 0
ขาด 0

27 ปวีณ์นุช 37036
สาย 0
ขาด 0

28 ปัทชญาภรณ์ 37037
สาย 0
ขาด 0

29 ปุณยนุช 37049
สาย 0
ขาด 0

30 พัชริดา 37066
สาย 0
ขาด 0

31 รัชฎาพร 37106
สาย 0
ขาด 0

32 ลดา 37113
สาย 0
ขาด 0

33 ลลิตา 37115
สาย 0
ขาด 0

34 วรรณนิสา 37124
สาย 0
ขาด 0

35 วรัญญา 37127
สาย 0
ขาด 0

36 สุดารัตน์ 37160
สาย 0
ขาด 0

37 สุรีย์พร 37170
สาย 0
ขาด 0

38 สุวัพิชชา 37172
สาย 0
ขาด 0

39 อภิรตา 37182
สาย 0
ขาด 0

40 ธนกิต 39123
สาย 0
ขาด 0

41 ธนดล 39124
สาย 0
ขาด 0

42 นวพล 39125
สาย 0
ขาด 3

43 พีรภัทร 39128
สาย 0
ขาด 0

44 อาภัสรา 39166
สาย 0
ขาด 0