สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เจษฎา 36689
สาย 0
ขาด 0

2 ชยพล 36693
สาย 0
ขาด 0

3 ณัฐกรณ์ 36711
สาย 0
ขาด 0

4 ธนกฤต 36729
สาย 0
ขาด 0

5 ธนัญชัย 36739
สาย 0
ขาด 0

6 ธรรมรักษ์ 36751
สาย 0
ขาด 0

7 ธรรมลักษณ์ 36752
สาย 0
ขาด 0

8 พิธิวัฒน์ 36816
สาย 0
ขาด 0

9 วิศรุต 36862
สาย 0
ขาด 0

10 หิรัณย์ 36896
สาย 0
ขาด 0

11 อินทัช 36912
สาย 0
ขาด 0

12 อิศรา 36914
สาย 0
ขาด 0

13 กชพร 36918
สาย 0
ขาด 0

14 ธัญวิภา 36919
สาย 0
ขาด 0

15 กันยกร 36924
สาย 0
ขาด 0

16 กิ่งฉัตร 36929
สาย 0
ขาด 0

17 ชนิภรณ์ 36962
สาย 0
ขาด 0

18 ญาดา 36975
สาย 0
ขาด 0

19 ณฤดี 36979
สาย 0
ขาด 0

20 ดุจรินทร์ 36991
สาย 0
ขาด 0

21 ธวัลรัตน์ 37001
สาย 0
ขาด 0

22 นวรัตน์ 37012
สาย 0
ขาด 0

23 นิรดา 37018
สาย 0
ขาด 0

24 นิรดา 37019
สาย 0
ขาด 0

25 ปัทมาพร 37038
สาย 0
ขาด 0

26 พชรวรรณ 37052
สาย 0
ขาด 0

27 พรพิมล 37059
สาย 0
ขาด 0

28 พิมพ์ชนก 37075
สาย 0
ขาด 0

29 ภัณฑิรา 37085
สาย 0
ขาด 0

30 ภัศรา 37091
สาย 0
ขาด 0

31 วนัสนันท์ 37120
สาย 0
ขาด 0

32 วรนุช 37123
สาย 0
ขาด 0

33 วิมลสิริ 37139
สาย 0
ขาด 0

34 ศิชญาภา 37145
สาย 0
ขาด 0

35 อัญชิสา 37190
สาย 0
ขาด 0

36 อารยา 37193
สาย 0
ขาด 0

37 อาริยา 37195
สาย 0
ขาด 0

38 จีรนันท์ 37272
สาย 0
ขาด 0

39 ธนพงษ์ 37883
สาย 0
ขาด 0

40 กานต์ชนก 39138
สาย 0
ขาด 0

41 ชญาดา 39140
สาย 0
ขาด 0

42 นาริศา 39151
สาย 0
ขาด 0

43 ภัคจิรา 39157
สาย 0
ขาด 0

44 วรัญญา 39160
สาย 0
ขาด 0