สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/11 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ฉายตะวัน 36126
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติวินท์ 36670
สาย 0
ขาด 0

3 จิรายุ 36685
สาย 0
ขาด 0

4 ชววัฒน์ 36697
สาย 0
ขาด 0

5 ชัยพฤกษ์ 36699
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐนนท์ 36712
สาย 0
ขาด 0

7 ณัฐวุฒิ 36719
สาย 0
ขาด 0

8 ธนดล 36732
สาย 0
ขาด 0

9 ธนากร 36744
สาย 0
ขาด 0

10 ธนากรณ์ 36747
สาย 0
ขาด 0

11 ธนโชติ 36749
สาย 0
ขาด 0

12 พงศธร 36799
สาย 0
ขาด 0

13 พงศธร 36800
สาย 0
ขาด 0

14 พงศ์ทรัพย์ 36802
สาย 0
ขาด 0

15 พรรคพล 36807
สาย 0
ขาด 0

16 พรหมมินทร์ 36809
สาย 0
ขาด 0

17 พิริยะคุณ 36817
สาย 0
ขาด 0

18 ภาคิม 36831
สาย 0
ขาด 0

19 ภูธเนศ 36835
สาย 0
ขาด 0

20 วรัญญู 36856
สาย 0
ขาด 0

21 วัฒนพ 36860
สาย 0
ขาด 0

22 ศรายุธ 36869
สาย 0
ขาด 0

23 ศิริศักดิ์ 36876
สาย 0
ขาด 0

24 ศุภฤกษ์ 36881
สาย 0
ขาด 0

25 ไอซ์ 36916
สาย 0
ขาด 0

26 กานต์ธิดา 36926
สาย 0
ขาด 0

27 จิราภา 36950
สาย 0
ขาด 0

28 ญาณาทิพ 36972
สาย 0
ขาด 0

29 พรรศวีฬ์ 37061
สาย 0
ขาด 0

30 พิชามณชุ์ 37071
สาย 0
ขาด 0

31 พิมพ์ญาดา 37076
สาย 0
ขาด 0

32 ภัทรตมน 37086
สาย 0
ขาด 0

33 ภัสราพร 37092
สาย 0
ขาด 0

34 มนัสนันท์ 37096
สาย 0
ขาด 0

35 รัตนากร 37108
สาย 0
ขาด 0

36 วงเดือน 37117
สาย 0
ขาด 0

37 วรนุช 37122
สาย 0
ขาด 0

38 ศุภิสรา 37149
สาย 0
ขาด 0

39 อนุธิดา 37179
สาย 0
ขาด 0

40 ปวริศ 39127
สาย 0
ขาด 0

41 วีรภัทร 39131
สาย 0
ขาด 0

42 พิณภาภรณ์ 39155
สาย 0
ขาด 0

43 แพรวณภัทร 39156
สาย 0
ขาด 0