สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/10 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กมลพัฒน์ 36659
สาย 0
ขาด 0

2 กันตพัฒน์ 36666
สาย 0
ขาด 0

3 ก้องภพ 36674
สาย 0
ขาด 0

4 จักรภัทร 36677
สาย 0
ขาด 0

5 จิรภัทร์ 36681
สาย 0
ขาด 0

6 จิรายุ 36687
สาย 0
ขาด 0

7 ณัฐนนท์ 36713
สาย 0
ขาด 0

8 ณัฐวุฒิ 36720
สาย 0
ขาด 0

9 ถิรคุณ 36725
สาย 0
ขาด 0

10 ธนกร 36727
สาย 0
ขาด 0

11 ธนวัฒน์ 36737
สาย 0
ขาด 0

12 นัชฌากรณ์ 36769
สาย 0
ขาด 0

13 ปุญญพันธ 36792
สาย 0
ขาด 0

14 พงศกร 36798
สาย 0
ขาด 0

15 พงศ์พิศาล 36803
สาย 0
ขาด 0

16 พชร 36804
สาย 0
ขาด 0

17 อรชน 36903
สาย 0
ขาด 0

18 แก้วตา 36935
สาย 0
ขาด 0

19 จิรภรณ์ 36945
สาย 0
ขาด 0

20 ชนิตสิรี 36961
สาย 0
ขาด 0

21 ธนัญญา 36997
สาย 0
ขาด 0

22 บุตรดาว 37027
สาย 0
ขาด 0

23 พรนัชชา 37057
สาย 0
ขาด 0

24 พัชรดา 37065
สาย 0
ขาด 0

25 ภคพร 37083
สาย 0
ขาด 0

26 เยาวพา 37102
สาย 0
ขาด 0

27 โยธนัท 37103
สาย 0
ขาด 0

28 วรัญญา 37128
สาย 0
ขาด 0

29 วริษา 37134
สาย 0
ขาด 0

30 วิภาพร 37138
สาย 0
ขาด 0

31 สิริยากร 37156
สาย 0
ขาด 0

32 สุนิสา 37163
สาย 0
ขาด 0

33 สุพรรณษา 37164
สาย 0
ขาด 0

34 สุภัสสรา 37168
สาย 0
ขาด 0

35 เสาวภา 37173
สาย 0
ขาด 0

36 อัญชิสา 37189
สาย 0
ขาด 0

37 อุมาพร 37200
สาย 0
ขาด 0

38 กีรติ 37270
สาย 0
ขาด 0

39 ณัฐพนธ์ 37271
สาย 0
ขาด 0

40 บูรพา 39126
สาย 0
ขาด 0

41 ภูบดินทร์ 39129
สาย 0
ขาด 0

42 วีรภาค 39132
สาย 0
ขาด 0

43 วุฒิภัทร 39133
สาย 0
ขาด 0

44 กันญารัตน์ 39137
สาย 0
ขาด 0