สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติพงศ์ 36663
สาย 0
ขาด 0

2 ฑิปกรณ์ 36706
สาย 0
ขาด 0

3 ธนกฤต 36730
สาย 0
ขาด 0

4 ธนบดี 36733
สาย 0
ขาด 0

5 ธนากร 36743
สาย 0
ขาด 0

6 ธีรพล 36756
สาย 0
ขาด 0

7 ปณิธาน 36775
สาย 0
ขาด 0

8 ปวริศ 36785
สาย 0
ขาด 0

9 ปวิรนันท์ 36786
สาย 0
ขาด 0

10 พิทยา 36815
สาย 0
ขาด 0

11 ภควัต 36827
สาย 0
ขาด 0

12 ภูมพงษ์ษา 36836
สาย 0
ขาด 0

13 ภูรีรัช 36837
สาย 0
ขาด 0

14 ศราวุธ 36870
สาย 0
ขาด 0

15 ศรุต 36871
สาย 0
ขาด 0

16 ศิริวัช 36873
สาย 0
ขาด 0

17 ศุภณัฐ 36879
สาย 0
ขาด 0

18 ศุภพิพัฒน์ 36880
สาย 0
ขาด 0

19 สกลภัทร 36884
สาย 0
ขาด 0

20 สหรัตน์ 36887
สาย 0
ขาด 0

21 สิรภพ 36890
สาย 0
ขาด 0

22 เสาวภาคย์ 36894
สาย 0
ขาด 0

23 กัญญาภัค 36922
สาย 0
ขาด 0

24 จิราภรณ์ 36949
สาย 0
ขาด 0

25 ฐิติลักข์ 36978
สาย 0
ขาด 0

26 เบญจวรรณ 37028
สาย 0
ขาด 0

27 ปทิตตา 37029
สาย 0
ขาด 0

28 พร 37053
สาย 0
ขาด 0

29 พีรดา 37079
สาย 0
ขาด 0

30 วรัญญา 37129
สาย 0
ขาด 0

31 วิรดา 37140
สาย 0
ขาด 0

32 สุธิหญิง 37161
สาย 0
ขาด 0

33 กรรณ์กนิษฐ์ 39136
สาย 0
ขาด 0

34 นันท์สินี 39150
สาย 0
ขาด 0

35 อติกานต์ 39164
สาย 0
ขาด 0