สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/9 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 37275
สาย 0
ขาด 5

2 เฉลิมชัย 37304
สาย 0
ขาด 3

3 ชโยดม 37309
สาย 0
ขาด 0

4 ธนวัฒน์ 37362
สาย 0
ขาด 3

5 ธนาการ 37371
สาย 0
ขาด 3

6 ธีรภัทร 37378
สาย 0
ขาด 0

7 ปวริศร์ 37404
สาย 0
ขาด 0

8 ปิติภัทร 37411
สาย 0
ขาด 1

9 พงศ์ณภัทร 37415
สาย 0
ขาด 1

10 พัชชพล 37426
สาย 0
ขาด 5

11 พัสกร 37427
สาย 0
ขาด 0

12 ภูชิต 37444
สาย 0
ขาด 0

13 รัชชานนท์ 37452
สาย 0
ขาด 1

14 วงศ์ชัยวัชร์ 37461
สาย 0
ขาด 0

15 สรวิศ 37487
สาย 0
ขาด 0

16 สุจิตต์ 37498
สาย 0
ขาด 2

17 สุธี 37500
สาย 0
ขาด 1

18 สุวรรณภูมิ 37506
สาย 0
ขาด 0

19 กนกอร 37533
สาย 0
ขาด 1

20 กรกมล 37535
สาย 0
ขาด 3

21 ชนิกานต์ 37588
สาย 0
ขาด 0

22 ชาลิสา 37592
สาย 0
ขาด 0

23 ญาดา 37601
สาย 0
ขาด 0

24 ฐิติมา 37606
สาย 0
ขาด 0

25 ณัฐทัย 37614
สาย 0
ขาด 3

26 ธนภรณ์ 37628
สาย 0
ขาด 0

27 นิชาภา 37648
สาย 0
ขาด 4

28 นิรชา 37649
สาย 0
ขาด 0

29 นุสรา 37653
สาย 0
ขาด 2

30 ปณิดา 37660
สาย 0
ขาด 3

31 ปนัสดา 37662
สาย 0
ขาด 0

32 ปาลิตา 37674
สาย 0
ขาด 2

33 พิมพ์สุดา 37698
สาย 0
ขาด 0

34 วรรณนิษา 37736
สาย 0
ขาด 1

35 วรรณษา 37739
สาย 0
ขาด 1

36 สุพัตตา 37778
สาย 0
ขาด 1

37 ธนารัตน์ 37792
สาย 0
ขาด 0

38 อรญา 37800
สาย 0
ขาด 0