สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/8 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวีร์ 37276
สาย 0
ขาด 0

2 จักรกฤษณ์ 37293
สาย 0
ขาด 1

3 จิรภัทร 37298
สาย 0
ขาด 10

4 จิรายุ 37299
สาย 0
ขาด 0

5 จิรายุ 37300
สาย 0
ขาด 1

6 ชัยรัตน์ 37315
สาย 0
ขาด 10

7 ฐานพัฒน์ 37320
สาย 0
ขาด 0

8 ณัฐกานต์ 37331
สาย 0
ขาด 0

9 ธนภณ 37357
สาย 0
ขาด 0

10 ธนภูมิ 37360
สาย 0
ขาด 12

11 ธนวัฒน์ 37364
สาย 0
ขาด 4

12 ธนินท์ธร 37373
สาย 0
ขาด 0

13 ธัญวัฒน์ 37375
สาย 0
ขาด 2

14 นวมินทร์ 37387
สาย 0
ขาด 8

15 ภาณุกรณ์ 37440
สาย 0
ขาด 2

16 ภาสวุฒิ 37443
สาย 0
ขาด 5

17 วชิรวิทย์ 37462
สาย 0
ขาด 1

18 สุรยุทธ 37486
สาย 0
ขาด 6

19 อัศนัย 37524
สาย 0
ขาด 0

20 เอกภพ 37527
สาย 0
ขาด 1

21 กฤติมา 37540
สาย 0
ขาด 1

22 กัญจน์อมล 37543
สาย 0
ขาด 0

23 จิราพัชร 37571
สาย 0
ขาด 0

24 ชลนที 37589
สาย 0
ขาด 0

25 ณัฐธิดา 37615
สาย 0
ขาด 1

26 ธัญญลักษณ์ 37630
สาย 0
ขาด 0

27 นมิดา 37640
สาย 0
ขาด 7

28 เบญจพร 37658
สาย 0
ขาด 13

29 รัตติกาล 37721
สาย 0
ขาด 11

30 ชนาภัทร 37741
สาย 0
ขาด 0

31 วริยา 37745
สาย 0
ขาด 1

32 วิภาดา 37748
สาย 0
ขาด 0

33 วิภาภรณ์ 37749
สาย 0
ขาด 0

34 วิราพร 37753
สาย 0
ขาด 0

35 ศิรัญญา 37762
สาย 0
ขาด 0

36 ศิริภัทรตรา 37765
สาย 0
ขาด 0

37 หทัยพร 37794
สาย 0
ขาด 7

38 อภิชญา 37797
สาย 0
ขาด 0

39 อัญษิกา 37809
สาย 0
ขาด 3