สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/7 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎายุทธ 37278
สาย 0
ขาด 0

2 กฤษฎิล 37279
สาย 0
ขาด 3

3 กัมปนาท 37285
สาย 0
ขาด 4

4 คุณาวุธ 37292
สาย 0
ขาด 0

5 ชินดนัย 37317
สาย 0
ขาด 1

6 ธีรเดช 37382
สาย 0
ขาด 13

7 นนทภัทร 37384
สาย 0
ขาด 0

8 นวรัตน์ 37388
สาย 0
ขาด 8

9 นาวิน 37391
สาย 0
ขาด 0

10 นิติภูมิ 37394
สาย 0
ขาด 0

11 ปุณมนัส 37413
สาย 0
ขาด 4

12 พีระพงศ์ 37433
สาย 0
ขาด 0

13 ฤทธิ์ไกร 37460
สาย 0
ขาด 0

14 ศิรสิทธิ์ 37479
สาย 0
ขาด 5

15 สุวิชา 37508
สาย 0
ขาด 0

16 หาญณรงค์ 37510
สาย 0
ขาด 3

17 อนุชิต 37517
สาย 0
ขาด 0

18 อัครพล 37522
สาย 0
ขาด 13

19 กัลยรักษ์ 37548
สาย 0
ขาด 0

20 จุฑารัตน์ 37576
สาย 0
ขาด 0

21 เจนจิรา 37579
สาย 0
ขาด 0

22 ชดาพร 37582
สาย 0
ขาด 1

23 ชนมน 37584
สาย 0
ขาด 0

24 ชนิกานต์ 37587
สาย 0
ขาด 0

25 ชิชา 37594
สาย 0
ขาด 1

26 ญาณัจฉรา 37599
สาย 0
ขาด 0

27 ณัฏฐณิชา 37610
สาย 0
ขาด 0

28 ณัฐพร 37616
สาย 0
ขาด 0

29 ดวงหทัย 37619
สาย 0
ขาด 0

30 นฤมล 37644
สาย 0
ขาด 0

31 ปรายลดา 37665
สาย 0
ขาด 0

32 ปิยฉัตร 37675
สาย 0
ขาด 12

33 พฤษภา 37688
สาย 0
ขาด 1

34 วนิสา 37734
สาย 0
ขาด 1

35 วิภารัตน์ 37750
สาย 0
ขาด 2

36 สุธาสินี 37777
สาย 0
ขาด 0

37 อารยา 37813
สาย 0
ขาด 0

38 อุบลวรรณ 37817
สาย 0
ขาด 7

39 พัชราพร 37881
สาย 0
ขาด 0

40 พิทยาภรณ์ 37882
สาย 0
ขาด 0