สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/6 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กณิศ 37274
สาย 0
ขาด 2

2 กิตติศักดิ์ 37288
สาย 0
ขาด 1

3 ชญานนท์ 37306
สาย 0
ขาด 0

4 ดิศรณ์ 37343
สาย 0
ขาด 0

5 ธนวรรษ 37361
สาย 0
ขาด 1

6 ธนัช 37367
สาย 0
ขาด 0

7 นิติภูมิ 37393
สาย 0
ขาด 8

8 ปกาศิต 37397
สาย 0
ขาด 1

9 ปาณัสม์ 37408
สาย 0
ขาด 5

10 พีรพล 37430
สาย 0
ขาด 4

11 ภาณุพงศ์ 37442
สาย 0
ขาด 2

12 มงคลชัย 37445
สาย 0
ขาด 2

13 รพีภัทร 37451
สาย 0
ขาด 0

14 รัชพล 37453
สาย 0
ขาด 2

15 ศิวดล 37480
สาย 0
ขาด 2

16 ศุภกฤต 37482
สาย 0
ขาด 3

17 อติเทพ 37512
สาย 0
ขาด 4

18 เอกอริ 37529
สาย 0
ขาด 1

19 กัลยกร 37547
สาย 0
ขาด 3

20 จีรารัตน์ 37575
สาย 0
ขาด 5

21 จุธาทิพย์ 37577
สาย 0
ขาด 3

22 ชาลิสา 37593
สาย 0
ขาด 4

23 ณาห์ดาว 37618
สาย 0
ขาด 0

24 นวรัตน์ 37646
สาย 0
ขาด 0

25 ปาณิตา 37671
สาย 0
ขาด 2

26 ปิยะพร 37676
สาย 0
ขาด 0

27 พรรณอร 37685
สาย 0
ขาด 2

28 เพ็ญจวรรณ 37704
สาย 0
ขาด 0

29 แพรวา 37705
สาย 0
ขาด 1

30 ภงษ์รัตน์ตรี 37708
สาย 0
ขาด 3

31 รุจาภา 37725
สาย 0
ขาด 1

32 ศลิษา 37756
สาย 0
ขาด 1

33 ศิริรัตน์ 37767
สาย 0
ขาด 6

34 สุชานันท์ 37776
สาย 0
ขาด 5

35 สุภัสสรา 37787
สาย 0
ขาด 1

36 สุภาพร 37789
สาย 0
ขาด 0

37 โสภา 37793
สาย 0
ขาด 0

38 หฤทชนัน 37796
สาย 0
ขาด 3