สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/14 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติภูมิ 37287
สาย 0
ขาด 0

2 จักรภพ 37294
สาย 0
ขาด 0

3 ณชพล 37324
สาย 0
ขาด 0

4 ณฐภัทร 37326
สาย 0
ขาด 0

5 ณัชพณ 37329
สาย 0
ขาด 2

6 ณัฐชนน 37332
สาย 0
ขาด 1

7 ณัฐวุฒิ 37339
สาย 0
ขาด 0

8 ธนพัฒน์ 37356
สาย 0
ขาด 1

9 ธนวัฒน์ 37363
สาย 0
ขาด 0

10 ปวรุตม์ 37405
สาย 0
ขาด 0

11 ปวเรศ 37406
สาย 0
ขาด 0

12 พลกฤต 37423
สาย 0
ขาด 0

13 พลกฤต 37424
สาย 0
ขาด 1

14 โมไนย 37446
สาย 0
ขาด 0

15 วีรวัฒน์ 37473
สาย 0
ขาด 0

16 สันตภพ 37490
สาย 0
ขาด 1

17 สิรภัทร 37493
สาย 0
ขาด 1

18 กนกขวัญ 37531
สาย 0
ขาด 0

19 กรชวัล 37536
สาย 0
ขาด 0

20 กรนันท์ 37538
สาย 0
ขาด 0

21 กัญญาวีร์ 37544
สาย 0
ขาด 0

22 กุลธิดา 37556
สาย 0
ขาด 1

23 เขมิกา 37563
สาย 0
ขาด 0

24 จรรยาพร 37566
สาย 0
ขาด 0

25 จิรัศยา 37570
สาย 0
ขาด 0

26 ชุลีพร 37596
สาย 0
ขาด 0

27 ถมทอง 37624
สาย 0
ขาด 0

28 ธนาภา 37629
สาย 0
ขาด 0

29 นนทิยา 37638
สาย 0
ขาด 0

30 นพรัตน์ 37639
สาย 0
ขาด 0

31 รัตนาวดี 37724
สาย 0
ขาด 0

32 ลักษิกา 37731
สาย 0
ขาด 0

33 สุพิชญา 37781
สาย 0
ขาด 0

34 สุพิชญา 37782
สาย 0
ขาด 0

35 สุรีย์พร 37791
สาย 0
ขาด 0

36 อริสรา 37803
สาย 0
ขาด 0

37 อรไพลิน 37805
สาย 0
ขาด 0

38 อาธิตยาภรณ์ 37811
สาย 0
ขาด 1

39 อิงครัตน์ 37814
สาย 0
ขาด 0