สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/13 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จิรกิตติ 37296
สาย 0
ขาด 1

2 จิรพัฒน์ 37297
สาย 0
ขาด 0

3 ฐิติโชติ 37323
สาย 0
ขาด 2

4 ณัฐดนัย 37333
สาย 0
ขาด 12

5 ทวีสิน 37346
สาย 0
ขาด 1

6 ธนาดล 37372
สาย 0
ขาด 0

7 ธวัชชัย 37374
สาย 0
ขาด 0

8 ธีรภัทร 37379
สาย 0
ขาด 2

9 ปารเมศ 37409
สาย 0
ขาด 16

10 พิเชฐไชย 37428
สาย 0
ขาด 0

11 ภัทรนันท์ 37438
สาย 0
ขาด 6

12 ราชพฤกษ์ 37458
สาย 0
ขาด 0

13 รุ่งวิกรัย 37459
สาย 0
ขาด 4

14 สิริราช 37495
สาย 0
ขาด 0

15 กัณกวี 37545
สาย 0
ขาด 1

16 กาญวรา 37550
สาย 0
ขาด 2

17 กานจ์พิชชา 37551
สาย 0
ขาด 0

18 เขม 37561
สาย 0
ขาด 0

19 จุฬาลักษณ์ 37578
สาย 0
ขาด 0

20 ชวัลญา 37591
สาย 0
ขาด 1

21 ฐากร 37602
สาย 0
ขาด 1

22 ฐิติกาญจน์ 37604
สาย 0
ขาด 3

23 ฐิติภัค 37605
สาย 0
ขาด 1

24 ธัญสุดา 37632
สาย 0
ขาด 3

25 นิศารัตน์ 37650
สาย 0
ขาด 1

26 ปัณฑิตา 37668
สาย 0
ขาด 0

27 ปัทมพร 37669
สาย 0
ขาด 0

28 พรรณนิภา 37682
สาย 0
ขาด 0

29 พรรษาวดี 37686
สาย 0
ขาด 2

30 พิชานันท์ 37694
สาย 0
ขาด 0

31 พิรญาณ์ 37701
สาย 0
ขาด 0

32 ภวริศา 37709
สาย 0
ขาด 0

33 รติมา 37717
สาย 0
ขาด 6

34 รัชพร 37718
สาย 0
ขาด 0

35 วนัชพร 37733
สาย 0
ขาด 5

36 วรรณนิภา 37735
สาย 0
ขาด 1

37 วิภาวรรณ 37751
สาย 0
ขาด 0

38 สาวิตรี 37772
สาย 0
ขาด 0

39 สุภชาดา 37785
สาย 0
ขาด 2

40 อริสรา 37802
สาย 0
ขาด 4