สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/11 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎา 37277
สาย 0
ขาด 1

2 กิตติศักดิ์ 37289
สาย 0
ขาด 0

3 จักรินทร์ 37295
สาย 0
ขาด 1

4 ชนสิณฐ์ 37308
สาย 0
ขาด 0

5 ชัชวาลย์ 37312
สาย 0
ขาด 8

6 ชัยมงคล 37313
สาย 0
ขาด 14

7 ชินพัฒน์ 37318
สาย 0
ขาด 0

8 ณภัทร 37327
สาย 0
ขาด 2

9 ณัฐภพ 37335
สาย 0
ขาด 0

10 ณัฐวรรธน์ 37338
สาย 0
ขาด 1

11 ณัฐิวุฒิ 37341
สาย 0
ขาด 0

12 เทะซึ 37349
สาย 0
ขาด 0

13 ธนกร 37351
สาย 0
ขาด 0

14 ธนากร 37369
สาย 0
ขาด 0

15 นภัสกร 37385
สาย 0
ขาด 5

16 เพชรไพลิน 37436
สาย 0
ขาด 13

17 ยุทธภูมิ 37449
สาย 0
ขาด 0

18 วุฒิชัย 37474
สาย 0
ขาด 11

19 สิราวิชญ์ 37494
สาย 0
ขาด 0

20 สุรชัย 37504
สาย 0
ขาด 0

21 อนุสรณ์ 37518
สาย 0
ขาด 2

22 อิทธิพัทธ์ 37526
สาย 0
ขาด 0

23 กรตะวัน 37537
สาย 0
ขาด 1

24 ชญาน์นันท์ 37580
สาย 0
ขาด 2

25 ช่อผกา 37598
สาย 0
ขาด 0

26 ญาณัฐา 37600
สาย 0
ขาด 0

27 ฐิตาพร 37603
สาย 0
ขาด 1

28 ณัชชา 37608
สาย 0
ขาด 0

29 ดารารัตน์ 37620
สาย 0
ขาด 0

30 นฤมล 37643
สาย 0
ขาด 1

31 พรจิรา 37678
สาย 0
ขาด 1

32 พิมพ์วรีย์ 37697
สาย 0
ขาด 21

33 เเพรธิวา 37703
สาย 0
ขาด 0

34 ยุวารินทร์ 37716
สาย 0
ขาด 0

35 รุจิรา 37726
สาย 0
ขาด 1

36 รุ่งธิวา 37727
สาย 0
ขาด 0

37 สุชัญญา 37775
สาย 0
ขาด 0

38 สุพิศชญา 37784
สาย 0
ขาด 0

39 สุภาวิตา 37790
สาย 0
ขาด 0

40 อภิญญา 37799
สาย 0
ขาด 0