สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/10 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตินันท์ 37284
สาย 0
ขาด 3

2 คุณากร 37291
สาย 0
ขาด 2

3 เชษฐไชย 37319
สาย 0
ขาด 6

4 ณัฐภัทร 37336
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐวุฒิ 37340
สาย 0
ขาด 0

6 ธีระเทพ 37381
สาย 0
ขาด 1

7 ปกรณ์เกียรติ 37396
สาย 0
ขาด 2

8 ประดิพัทธ์ 37400
สาย 0
ขาด 3

9 ปิติพงศ์ 37410
สาย 0
ขาด 0

10 ภาณุพงศ์ 37441
สาย 0
ขาด 0

11 วสันต์ 37465
สาย 0
ขาด 0

12 วัชรชัย 37466
สาย 0
ขาด 7

13 วัชรวิน 37467
สาย 0
ขาด 1

14 สหัสเนตร 37489
สาย 0
ขาด 0

15 สิทธิพงษ์ 37491
สาย 0
ขาด 0

16 อภิวิชญ์ 37520
สาย 0
ขาด 0

17 กนกกาญจน์ 37530
สาย 0
ขาด 1

18 กิตติภัค 37552
สาย 0
ขาด 0

19 กุลนัช 37557
สาย 0
ขาด 0

20 คีตภัทร 37565
สาย 0
ขาด 5

21 ชนัญชิดา 37586
สาย 0
ขาด 3

22 ทองภัทร 37625
สาย 0
ขาด 0

23 ทิพย์ภาวรรณ 37626
สาย 0
ขาด 0

24 ธิตินันทน์ 37636
สาย 0
ขาด 0

25 เบญจมาภรณ์ 37659
สาย 0
ขาด 0

26 ปาลิตา 37673
สาย 0
ขาด 0

27 พรชนก 37679
สาย 0
ขาด 0

28 พัชรี 37690
สาย 0
ขาด 0

29 พัทธนันท์ 37692
สาย 0
ขาด 0

30 พิมอร 37699
สาย 0
ขาด 0

31 ณัฐณิชา 37707
สาย 1
ขาด 4

32 ภิญญาพัชญ์ 37713
สาย 0
ขาด 1

33 รัตนภรณ์ 37722
สาย 0
ขาด 0

34 วรินทร 37744
สาย 0
ขาด 2

35 วิมลณัฐ 37752
สาย 0
ขาด 0

36 ศศินิภา 37759
สาย 0
ขาด 1

37 ศิริภัสสร 37766
สาย 0
ขาด 0

38 ไอรดา 37820
สาย 0
ขาด 0

39 ปุณณสิน 37841
สาย 0
ขาด 0