สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กวิน 37282
สาย 0
ขาด 0

2 คชาทัช 37290
สาย 0
ขาด 0

3 ณัฏชนินท์ 37330
สาย 0
ขาด 0

4 ทรงพล 37345
สาย 0
ขาด 0

5 ธนภัทร 37358
สาย 0
ขาด 0

6 ธันวา 37376
สาย 0
ขาด 1

7 ธีรดนัย 37377
สาย 0
ขาด 0

8 ปฏิพน 37398
สาย 0
ขาด 0

9 ปณิธาน 37399
สาย 0
ขาด 0

10 พงศกร 37414
สาย 0
ขาด 0

11 พชร 37417
สาย 0
ขาด 0

12 พฤทธิพร 37422
สาย 0
ขาด 0

13 พุฒิพงศ์ 37435
สาย 0
ขาด 1

14 ภาณพ 37439
สาย 0
ขาด 0

15 วรรณกิจ 37464
สาย 0
ขาด 0

16 วันรุ่ง 37468
สาย 0
ขาด 0

17 ศรัณยู 37476
สาย 0
ขาด 2

18 ศักย์ศรณ์ 37478
สาย 0
ขาด 0

19 สุขุม 37497
สาย 0
ขาด 0

20 กฤติยา 37541
สาย 0
ขาด 1

21 กุลธิดา 37555
สาย 0
ขาด 0

22 จินฑ์จุฑา 37568
สาย 0
ขาด 0

23 จิราภัค 37573
สาย 0
ขาด 0

24 ตรีทิพย์ 37622
สาย 0
ขาด 0

25 นฤมลภรณ์ 37645
สาย 0
ขาด 0

26 เนรัญชา 37655
สาย 0
ขาด 0

27 บูรตา 37657
สาย 0
ขาด 1

28 วรรณวริน 37738
สาย 0
ขาด 0

29 วรัญญา 37742
สาย 0
ขาด 0

30 วรัญญา 37743
สาย 0
ขาด 0

31 ศุลีพร 37770
สาย 0
ขาด 0

32 สุพิชฌาย์ 37779
สาย 0
ขาด 0

33 อริสา 37804
สาย 0
ขาด 0

34 อิสรีย์ 37816
สาย 0
ขาด 0