สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/9 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรกฎ 37886
สาย 0
ขาด 3

2 จักรินทร์ 37916
สาย 0
ขาด 6

3 ฐิติพงศ์ 37934
สาย 0
ขาด 1

4 ณัฐปคัลภ์ 37948
สาย 0
ขาด 2

5 ทักษ์ปพน 37965
สาย 0
ขาด 4

6 ทินภัทร 37966
สาย 0
ขาด 1

7 แทนคุณ 37969
สาย 0
ขาด 15

8 ธนกฤต 37973
สาย 0
ขาด 3

9 ธนวินท์ 37987
สาย 0
ขาด 2

10 พงศกร 38040
สาย 0
ขาด 4

11 พบพริศฐ์ 38045
สาย 0
ขาด 1

12 พีรพัฒน์ 38057
สาย 0
ขาด 1

13 ภานุพงศ์ 38076
สาย 0
ขาด 1

14 ภูมิพัฒน์ 38078
สาย 0
ขาด 9

15 วัชรศักดิ์ 38107
สาย 0
ขาด 3

16 สพลดนัย 38134
สาย 0
ขาด 1

17 สิทธิชัย 38140
สาย 0
ขาด 5

18 กัญญาพัชร 38180
สาย 0
ขาด 5

19 เกศรินทร์ 38200
สาย 0
ขาด 1

20 เกสรา 38201
สาย 0
ขาด 2

21 จันทร์จิรา 38204
สาย 0
ขาด 3

22 ชยุดา 38216
สาย 0
ขาด 11

23 ณภัทร 38237
สาย 0
ขาด 3

24 ณัฏฐา 38241
สาย 0
ขาด 1

25 ธนภรณ์ 38263
สาย 0
ขาด 1

26 ปรียาภัทร 38310
สาย 0
ขาด 3

27 ปลายฟ้า 38312
สาย 0
ขาด 1

28 พรนัชชา 38325
สาย 0
ขาด 1

29 พริมรตา 38328
สาย 0
ขาด 12

30 พัชรวดี 38330
สาย 0
ขาด 1

31 ฟ้าใส 38343
สาย 0
ขาด 7

32 เมธาพร 38359
สาย 0
ขาด 4

33 วณิชชา 38374
สาย 0
ขาด 4

34 ศศิณัท 38400
สาย 0
ขาด 1

35 สุชานาฎ 38422
สาย 0
ขาด 1

36 สุธิตา 38428
สาย 0
ขาด 6

37 อภัสรา 38443
สาย 0
ขาด 4

38 อินทิรา 38464
สาย 0
ขาด 2

39 อุบลวรรณ 38465
สาย 0
ขาด 1

40 ไอรดา 38469
สาย 0
ขาด 1