สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/6 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิติพัฒน์ 37903
สาย 0
ขาด 0

2 จิรศักดิ์ 37919
สาย 0
ขาด 1

3 ชนะพล 37924
สาย 0
ขาด 5

4 ณดล 37936
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐกาญจน์ 37946
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐพงษ์ 37950
สาย 0
ขาด 1

7 ธนาธิป 37992
สาย 0
ขาด 2

8 นครินทร์ 38007
สาย 0
ขาด 1

9 นราธิป 38013
สาย 0
ขาด 0

10 นันทวัฒน์ 38016
สาย 0
ขาด 0

11 ปรัชญา 38029
สาย 0
ขาด 1

12 พิริยะวัตติ์ 38054
สาย 0
ขาด 0

13 วชรชัย 38097
สาย 0
ขาด 1

14 วชิรวิชญ์ 38098
สาย 0
ขาด 0

15 ศุภณัฐ 38128
สาย 0
ขาด 0

16 สรวิศ 38138
สาย 0
ขาด 1

17 สิทธิพร 38141
สาย 0
ขาด 2

18 กนกวรรณ 38171
สาย 0
ขาด 0

19 กัญญาณัฐ 38179
สาย 0
ขาด 0

20 กันต์กนิษฐ์ 38183
สาย 0
ขาด 0

21 ขวัญจิรา 38202
สาย 0
ขาด 2

22 จิณัฐตา 38205
สาย 0
ขาด 0

23 จิรนันท์ 38206
สาย 0
ขาด 1

24 ชลชนก 38217
สาย 0
ขาด 0

25 โชติกา 38229
สาย 0
ขาด 0

26 ธนพร 38262
สาย 0
ขาด 2

27 ธัญชนก 38270
สาย 0
ขาด 1

28 เบญญาภา 38299
สาย 0
ขาด 0

29 ปภาวดี 38304
สาย 0
ขาด 0

30 ประภาพร 38306
สาย 0
ขาด 0

31 ปาริตา 38315
สาย 0
ขาด 1

32 วริศรา 38388
สาย 0
ขาด 0

33 ศศิกานต์ 38399
สาย 0
ขาด 0

34 สุพรรธิชา 38430
สาย 0
ขาด 1

35 อรอุมา 38451
สาย 0
ขาด 2

36 อัฐภิญญา 38457
สาย 0
ขาด 0

37 อารยา 38461
สาย 0
ขาด 1

38 อารียา 38462
สาย 0
ขาด 0

39 อินทิพร 38463
สาย 0
ขาด 0

40 สุพรรษา 38543
สาย 0
ขาด 2