สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/5 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กานต์รพี 37897
สาย 0
ขาด 1

2 ชยานุวัฒน์ 37925
สาย 0
ขาด 0

3 ชิติสรรค์ 37928
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฐวัฒน์ 37952
สาย 0
ขาด 0

5 ธเนส 37994
สาย 0
ขาด 0

6 นนทกร 38008
สาย 0
ขาด 0

7 พลกฤต 38046
สาย 0
ขาด 0

8 พศวีร์ 38049
สาย 0
ขาด 0

9 พีรพัฒน์ 38056
สาย 0
ขาด 0

10 ภัทรธร 38069
สาย 0
ขาด 1

11 รัชชานนท์ 38089
สาย 0
ขาด 0

12 วรรคเดช 38100
สาย 0
ขาด 0

13 ศุภกรณ์ 38127
สาย 0
ขาด 0

14 สิรภัทร 38144
สาย 0
ขาด 0

15 อุดมศักดิ์ 38163
สาย 0
ขาด 0

16 เอกวิน 38165
สาย 0
ขาด 1

17 จุฑามาศ 38208
สาย 0
ขาด 1

18 ชญานี 38210
สาย 0
ขาด 0

19 ชฎามาศ 38211
สาย 0
ขาด 0

20 ฑิติยา 38235
สาย 0
ขาด 0

21 ณัฐภัสสร 38251
สาย 0
ขาด 0

22 ธัญชนก 38269
สาย 0
ขาด 2

23 ธิดาพร 38276
สาย 0
ขาด 0

24 ธิติยา 38278
สาย 0
ขาด 1

25 นิจษา 38290
สาย 0
ขาด 0

26 ปิยาภัทร์ 38318
สาย 0
ขาด 0

27 ไปรมอร 38321
สาย 0
ขาด 0

28 พรนภัส 38324
สาย 0
ขาด 0

29 ภาวิณี 38354
สาย 0
ขาด 0

30 รุจิรา 38369
สาย 0
ขาด 14

31 วรัทยา 38385
สาย 0
ขาด 0

32 วราภรณ์ 38386
สาย 0
ขาด 0

33 สุริษา 38436
สาย 0
ขาด 1

34 อรฉัตร 38449
สาย 0
ขาด 0

35 อริสา 38453
สาย 0
ขาด 0

36 อัครญา 38455
สาย 0
ขาด 0

37 อารยา 38460
สาย 0
ขาด 0

38 ยุวดี 38481
สาย 0
ขาด 1

39 กชพร 38540
สาย 0
ขาด 1

40 กฤติน 38542
สาย 0
ขาด 0