สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/3 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 37889
สาย 0
ขาด 3

2 กัณฑ์เอนก 37894
สาย 0
ขาด 3

3 ก้องเกียรติ 37907
สาย 0
ขาด 3

4 ชญชาญ 37923
สาย 0
ขาด 5

5 โชติพัฒน์ 37931
สาย 0
ขาด 3

6 ณภัทร 37939
สาย 0
ขาด 3

7 ณัฐสิทธิ์ 37955
สาย 0
ขาด 3

8 ตุลธร 37959
สาย 0
ขาด 4

9 ธนาธิป 37991
สาย 0
ขาด 3

10 ธีรเมธ 38006
สาย 0
ขาด 3

11 นพเกล้า 38010
สาย 0
ขาด 4

12 พัทธพล 38052
สาย 0
ขาด 3

13 พิตติพรรธน์ 38053
สาย 0
ขาด 3

14 เมธา 38082
สาย 0
ขาด 4

15 รัชพล 38090
สาย 0
ขาด 3

16 รุ่งอรุณ 38094
สาย 0
ขาด 3

17 วันชนะ 38110
สาย 0
ขาด 4

18 อนันท์ยศ 38152
สาย 0
ขาด 3

19 อัศจรรย์ 38161
สาย 0
ขาด 3

20 จันทมณี 38203
สาย 0
ขาด 3

21 ชนิกานต์ 38215
สาย 0
ขาด 3

22 ณัฐชยา 38243
สาย 0
ขาด 3

23 ณิชาภา 38254
สาย 1
ขาด 7

24 ธนิสรา 38267
สาย 0
ขาด 5

25 นฤมล 38285
สาย 0
ขาด 3

26 แพรวา 38341
สาย 0
ขาด 3

27 รณิดา 38360
สาย 0
ขาด 3

28 รมิดา 38361
สาย 0
ขาด 3

29 วรรณพร 38378
สาย 0
ขาด 4

30 ศศิกานต์ 38398
สาย 0
ขาด 4

31 ศิริโสภา 38407
สาย 0
ขาด 3

32 สิรินทรา 38417
สาย 0
ขาด 2

33 สุชานุช 38423
สาย 0
ขาด 2

34 สุประวีณ์ 38429
สาย 2
ขาด 3

35 สุพัชฌา 38431
สาย 0
ขาด 3

36 อุรชา 38466
สาย 0
ขาด 3