สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตินันท์ 37895
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติภัทร 37901
สาย 0
ขาด 0

3 กิตติศักดิ์ 37902
สาย 0
ขาด 0

4 ชีวานนท์ 37929
สาย 1
ขาด 0

5 ณัฏฐศรันยุ์ 37945
สาย 0
ขาด 1

6 ตรีทศ 37958
สาย 0
ขาด 0

7 ธนาธารณ์ 37990
สาย 0
ขาด 1

8 ธรรมภณ 37996
สาย 0
ขาด 0

9 ปาราเมษ 38034
สาย 1
ขาด 1

10 ปิยากร 38036
สาย 0
ขาด 0

11 พลพรรธน์ 38048
สาย 0
ขาด 0

12 ภควัฏ 38063
สาย 0
ขาด 1

13 ภาคิน 38073
สาย 0
ขาด 0

14 ภาณุวิชญ์ 38074
สาย 0
ขาด 0

15 ภูมิพิภัทร 38079
สาย 0
ขาด 0

16 รชต 38087
สาย 0
ขาด 0

17 รวิศุทธ์ 38088
สาย 0
ขาด 0

18 วัชรนนท์ 38106
สาย 0
ขาด 0

19 นุชิต 38154
สาย 0
ขาด 0

20 อัครวัฒน์ 38159
สาย 0
ขาด 0

21 อุชุกร 38162
สาย 0
ขาด 0

22 เอกรินทร์ 38164
สาย 0
ขาด 0

23 กัญญาภัค 38182
สาย 0
ขาด 0

24 กัลยาณศรี 38188
สาย 0
ขาด 0

25 กัลยารัตน์ 38190
สาย 0
ขาด 0

26 ชาลิสา 38226
สาย 0
ขาด 0

27 ณัฑริกา 38252
สาย 0
ขาด 0

28 พันมณี 38333
สาย 0
ขาด 0

29 ฟ้างาม 38342
สาย 0
ขาด 0

30 ภาณิภัค 38352
สาย 0
ขาด 1

31 รมิตา 38362
สาย 0
ขาด 0

32 รุจรดา 38368
สาย 0
ขาด 0

33 วรดา 38377
สาย 0
ขาด 0

34 ศุกลภัทร 38408
สาย 0
ขาด 0

35 สุพิชญา 38433
สาย 0
ขาด 0

36 เอมธิดา 38467
สาย 0
ขาด 0