สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/15 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กีรติ 37904
สาย 0
ขาด 7

2 ณภัทร 37938
สาย 0
ขาด 1

3 ณัฏฐ 37943
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฐวัตน์ 37953
สาย 0
ขาด 0

5 เดชดวง 37957
สาย 0
ขาด 1

6 ธนวัฒน์ 37982
สาย 0
ขาด 0

7 นภนต์ 38011
สาย 0
ขาด 5

8 นวัช 38014
สาย 0
ขาด 3

9 นิติพล 38020
สาย 0
ขาด 0

10 ปณิธาน 38025
สาย 0
ขาด 1

11 พีรกานต์ 38055
สาย 0
ขาด 0

12 ภานุพงศ์ 38075
สาย 0
ขาด 1

13 เมธาสิทธิ์ 38083
สาย 0
ขาด 1

14 วงศธร 38096
สาย 0
ขาด 2

15 ศรัณ 38122
สาย 0
ขาด 0

16 ศุทธสิน 38126
สาย 0
ขาด 0

17 ศุภวิชญ์ 38129
สาย 0
ขาด 0

18 ศุภโชค 38132
สาย 0
ขาด 0

19 สรยุทธ์ 38137
สาย 0
ขาด 5

20 อธิภัทร 38151
สาย 0
ขาด 3

21 กฤติมา 38173
สาย 0
ขาด 1

22 กิตติญากร 38193
สาย 0
ขาด 1

23 ณัฐธีรา 38249
สาย 0
ขาด 0

24 ณัฐปภัสร์ 38250
สาย 0
ขาด 1

25 ธรรม์ชนก 38268
สาย 0
ขาด 0

26 ธัญญลักษณ์ 38271
สาย 0
ขาด 1

27 นภาพร 38281
สาย 0
ขาด 1

28 เบญญาภา 38297
สาย 0
ขาด 1

29 ปาริชาติ 38314
สาย 0
ขาด 0

30 วนิดา 38375
สาย 0
ขาด 0

31 วรรณพร 38379
สาย 0
ขาด 1

32 วริศรา 38390
สาย 0
ขาด 2

33 วันธิดา 38392
สาย 0
ขาด 0

34 สิรยากร 38413
สาย 0
ขาด 7

35 สิริวรรณ 38420
สาย 0
ขาด 0

36 หนึ่งฤทัย 38438
สาย 0
ขาด 1

37 อภิญญา 38444
สาย 0
ขาด 1

38 อรชพร 38450
สาย 0
ขาด 1

39 อัญยดา 38456
สาย 0
ขาด 0