สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/13 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติธัช 37899
สาย 0
ขาด 0

2 โกวิทย์ 37905
สาย 0
ขาด 0

3 ขวัญพัฒน์ 37908
สาย 0
ขาด 0

4 คเณศนิมิต 37912
สาย 0
ขาด 0

5 จักรกฤช 37914
สาย 0
ขาด 1

6 ฉัตรตพิชัย 37921
สาย 0
ขาด 4

7 ณัชชนม์ 37941
สาย 0
ขาด 2

8 ธนกฤต 37974
สาย 0
ขาด 0

9 ธนดล 37976
สาย 0
ขาด 2

10 ธนวัฒน์ 37981
สาย 0
ขาด 3

11 ธาณินทร์ 37998
สาย 0
ขาด 0

12 ปกรณ์ 38024
สาย 0
ขาด 3

13 ปภังกร 38026
สาย 0
ขาด 0

14 ปัณณวิชญ์ 38033
สาย 0
ขาด 3

15 ปารเมศ 38035
สาย 0
ขาด 1

16 พสุเทพ 38050
สาย 0
ขาด 5

17 พัชรพล 38051
สาย 0
ขาด 0

18 เพชรกมล 38062
สาย 0
ขาด 0

19 ภัทรพล 38071
สาย 0
ขาด 1

20 วรวิชญ์ 38103
สาย 0
ขาด 0

21 สมพงษ์ 38135
สาย 0
ขาด 0

22 สุรศักดิ์ 38139
สาย 0
ขาด 0

23 สุวรรณชาติ 38148
สาย 0
ขาด 1

24 กรณิศ 38172
สาย 0
ขาด 2

25 กัลยรัตน์ 38185
สาย 0
ขาด 0

26 ชัญยีสา 38224
สาย 0
ขาด 0

27 ณภัทร 38236
สาย 0
ขาด 0

28 ณัฐณิชา 38248
สาย 0
ขาด 0

29 ธัญสุดา 38274
สาย 0
ขาด 0

30 ธันยกานต์ 38275
สาย 0
ขาด 2

31 นวรัตน์ 38286
สาย 0
ขาด 0

32 นันทพร 38288
สาย 0
ขาด 0

33 ปริศนา 38308
สาย 0
ขาด 0

34 ปิยธิดา 38316
สาย 0
ขาด 1

35 ภัทรวดี 38347
สาย 0
ขาด 0

36 ภัทราวรรณ 38348
สาย 0
ขาด 6

37 วรรณวิษา 38381
สาย 0
ขาด 2

38 สิรภัทร 38412
สาย 0
ขาด 0

39 สุกัญญา 38421
สาย 0
ขาด 0

40 อรัญรวี 38452
สาย 0
ขาด 0