สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/12 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรกฏ 37887
สาย 0
ขาด 3

2 กัญกาญ 37893
สาย 0
ขาด 0

3 คณนพัฒน์ 37910
สาย 0
ขาด 0

4 คัมภีร์ 37913
สาย 0
ขาด 1

5 จักรกฤษณ์ 37915
สาย 0
ขาด 4

6 โชคศักดิ์ 37930
สาย 0
ขาด 1

7 ณัฐวุฒิ 37954
สาย 0
ขาด 0

8 เตชินท์ 37960
สาย 0
ขาด 0

9 ทีปกร 37967
สาย 0
ขาด 2

10 ธนวัต 37984
สาย 0
ขาด 1

11 ปรัชญา 38028
สาย 1
ขาด 0

12 พชร 38043
สาย 0
ขาด 0

13 พีระภัทร 38060
สาย 0
ขาด 0

14 ภเสฐ 38066
สาย 0
ขาด 0

15 ภัทรพล 38070
สาย 0
ขาด 0

16 ภูริภัทร 38081
สาย 1
ขาด 8

17 เลิศรัตน 38095
สาย 0
ขาด 1

18 วรวิช 38102
สาย 0
ขาด 0

19 วัชระ 38109
สาย 2
ขาด 1

20 สิรภัทร 38143
สาย 0
ขาด 0

21 สุทธินัย 38146
สาย 0
ขาด 0

22 ภูมิพัฒน์ 38166
สาย 0
ขาด 1

23 กอหญ้า 38178
สาย 0
ขาด 4

24 กัลยา 38187
สาย 0
ขาด 0

25 ทิพากร 38260
สาย 0
ขาด 0

26 ทิฆัมพร 38261
สาย 0
ขาด 0

27 ธนิกา 38265
สาย 0
ขาด 0

28 ธิดารัตน์ 38277
สาย 0
ขาด 0

29 นันทิชา 38289
สาย 0
ขาด 0

30 น้ำทิพย์ 38293
สาย 1
ขาด 6

31 พงศ์พัชรา 38322
สาย 0
ขาด 0

32 พิณทิพย์ 38336
สาย 0
ขาด 0

33 พิมพ์ชนก 38337
สาย 0
ขาด 0

34 ภรภัทร 38344
สาย 0
ขาด 0

35 ศิริญญา 38405
สาย 0
ขาด 0

36 สรินธร 38410
สาย 0
ขาด 0

37 สุพิชญา 38432
สาย 0
ขาด 0

38 สุพิตา 38434
สาย 0
ขาด 0

39 สุวีรยา 38437
สาย 0
ขาด 0

40 พิชชาภรณ์ 38541
สาย 0
ขาด 1