สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/11 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กมลวรรษ 37885
สาย 0
ขาด 1

2 ก้องภพ 37906
สาย 0
ขาด 1

3 จิตติพัฒน์ 37917
สาย 0
ขาด 0

4 ชัยภัทย์ 37927
สาย 0
ขาด 14

5 ต่อพงศ์ 37961
สาย 0
ขาด 10

6 ทรงพล 37963
สาย 0
ขาด 0

7 ทักษ์ดนัย 37964
สาย 0
ขาด 3

8 ธนทัต 37977
สาย 0
ขาด 0

9 ธนพงษ์ 37978
สาย 0
ขาด 2

10 นิติพล 38019
สาย 0
ขาด 15

11 พงศกร 38039
สาย 0
ขาด 0

12 พุฒิสรรค์ 38061
สาย 0
ขาด 1

13 วีรศิษฏ์ 38113
สาย 0
ขาด 0

14 สินธุศักดิ์ 38142
สาย 0
ขาด 2

15 อัคคัญญ์ 38158
สาย 0
ขาด 1

16 อัมรินทร์ 38160
สาย 0
ขาด 5

17 กวินธิดา 38176
สาย 0
ขาด 6

18 กันยาวีร์ 38184
สาย 0
ขาด 0

19 กัลยานิมิตร 38189
สาย 0
ขาด 3

20 กีรัตยา 38195
สาย 0
ขาด 0

21 กุลสิรี 38197
สาย 0
ขาด 0

22 เกวลี 38199
สาย 0
ขาด 0

23 ชัญญานิษฐ์ 38222
สาย 0
ขาด 1

24 ชุติกาญจน์ 38228
สาย 0
ขาด 0

25 ดลลชา 38255
สาย 0
ขาด 0

26 ธนัชพร 38264
สาย 0
ขาด 0

27 นวรัตน์ 38287
สาย 0
ขาด 5

28 ปิยะฉัตร 38317
สาย 0
ขาด 0

29 ปุณฑรี 38319
สาย 0
ขาด 1

30 พนิดา 38323
สาย 0
ขาด 0

31 พัชรพร 38329
สาย 0
ขาด 1

32 ภัณฑิรา 38346
สาย 0
ขาด 0

33 วิรัญญา 38394
สาย 0
ขาด 0

34 วิลาสินี 38396
สาย 0
ขาด 0

35 ศุภรัตชยา 38409
สาย 0
ขาด 8

36 อธิชา 38440
สาย 0
ขาด 0

37 อภิญญา 38445
สาย 0
ขาด 0

38 อมิตตา 38447
สาย 0
ขาด 1

39 อรุณพร 38454
สาย 0
ขาด 2