สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/10 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎา 37890
สาย 0
ขาด 1

2 กิตติพงศ์ 37900
สาย 0
ขาด 2

3 คณสรณ์ 37911
สาย 1
ขาด 0

4 เจษฎาภรณ์ 37920
สาย 0
ขาด 0

5 ณัชธภากร 37942
สาย 0
ขาด 0

6 ดนัย 37956
สาย 0
ขาด 11

7 ธนภูมิ 37979
สาย 0
ขาด 0

8 ธนโชติ 37995
สาย 0
ขาด 4

9 ธวัชชัย 37997
สาย 0
ขาด 0

10 ธียศ 38000
สาย 1
ขาด 3

11 บุญมี 38022
สาย 1
ขาด 3

12 พชร 38042
สาย 0
ขาด 7

13 ราเชน 38093
สาย 0
ขาด 0

14 วราวุฒิ 38104
สาย 0
ขาด 11

15 วัชระ 38108
สาย 2
ขาด 0

16 วาสิทธิ์ 38111
สาย 0
ขาด 0

17 วุฒิไกร 38118
สาย 0
ขาด 1

18 เวทรรด 38120
สาย 0
ขาด 1

19 สนธยา 38133
สาย 0
ขาด 2

20 สรยุทธ 38136
สาย 0
ขาด 0

21 กนกกานต์ 38168
สาย 0
ขาด 0

22 ชัญญานุช 38223
สาย 0
ขาด 0

23 ญาณิศา 38231
สาย 0
ขาด 0

24 นภารัตน์ 38282
สาย 0
ขาด 0

25 ปรียาพร 38309
สาย 0
ขาด 0

26 ปุณยาพร 38320
สาย 0
ขาด 0

27 พัธราวดี 38332
สาย 0
ขาด 0

28 ภารดา 38353
สาย 0
ขาด 0

29 มณฑาทิพย์ 38355
สาย 0
ขาด 0

30 วรรณสิริ 38383
สาย 0
ขาด 0

31 วริยา 38387
สาย 0
ขาด 0

32 วีรินทร์ทิรา 38397
สาย 0
ขาด 0

33 ศศิประภา 38402
สาย 0
ขาด 0

34 ศิริวารินทร์ 38406
สาย 0
ขาด 0

35 สินาภรณ์ 38411
สาย 0
ขาด 0

36 สิริณดา 38416
สาย 0
ขาด 0

37 สิริลัมพา 38419
สาย 0
ขาด 0

38 สุมิตรทรา 38435
สาย 0
ขาด 1

39 อภิสรา 38446
สาย 0
ขาด 0

40 อารยา 38459
สาย 0
ขาด 0