สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/9 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรประเสริฐ 38546
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติภณ 38572
สาย 0
ขาด 0

3 คุณธรรม 38576
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฏฐกรณ์ 38612
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฏฐชานนท์ 38613
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐกร 38614
สาย 0
ขาด 0

7 ณัฐวัฒน์ 38626
สาย 0
ขาด 0

8 ธนภัทร 38647
สาย 0
ขาด 0

9 ธีรศักดิ์ 38669
สาย 0
ขาด 0

10 นฤเบศร์ 38681
สาย 0
ขาด 0

11 นาวิน 38687
สาย 0
ขาด 0

12 เนติรัฐ 38690
สาย 0
ขาด 0

13 ปภังกร 38698
สาย 0
ขาด 0

14 ปุญญพัฒน์ 38714
สาย 0
ขาด 0

15 พรพล 38725
สาย 0
ขาด 0

16 ศรัณย์พร 38788
สาย 0
ขาด 0

17 ศุภวัฒน์ 38795
สาย 0
ขาด 0

18 สิปปกร 38803
สาย 0
ขาด 0

19 สุกฤษฏิ์ 38807
สาย 0
ขาด 0

20 สุภเดช 38809
สาย 0
ขาด 0

21 สุรินทชัย 38812
สาย 0
ขาด 0

22 อิณพุฒร์ 38831
สาย 0
ขาด 0

23 ปิยากร 38974
สาย 0
ขาด 0

24 พรชรินทร์ 38984
สาย 0
ขาด 0

25 พรสวรรค์ 38986
สาย 0
ขาด 0

26 พิชญาภา 38993
สาย 0
ขาด 0

27 เพชรลดา 39008
สาย 0
ขาด 0

28 ภคพร 39013
สาย 0
ขาด 0

29 ภัคจิรา 39014
สาย 0
ขาด 0

30 ภัทรินทร์ 39016
สาย 0
ขาด 0

31 มทนา 39019
สาย 0
ขาด 0

32 เมษยา 39023
สาย 0
ขาด 0

33 รวินท์นิภา 39025
สาย 0
ขาด 0

34 รุ่งทิวา 39031
สาย 0
ขาด 0

35 วิริยา 39044
สาย 0
ขาด 0

36 ศศิกานต์ 39050
สาย 0
ขาด 0

37 ศุภสัณฑ์ 39059
สาย 0
ขาด 0

38 สกุลกาญจน์ 39063
สาย 0
ขาด 0

39 สรัญญา 39065
สาย 0
ขาด 0

40 สุกัญญา 39075
สาย 0
ขาด 0