สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/8 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กษณ 38554
สาย 0
ขาด 1

2 กิตติคุณ 38565
สาย 0
ขาด 0

3 จารุพัฒน์ 38582
สาย 0
ขาด 0

4 เจตนิพัทธ์ 38586
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐภัทร์ 38625
สาย 0
ขาด 6

6 เดชากร 38630
สาย 0
ขาด 0

7 ธนาเดช 38659
สาย 0
ขาด 4

8 นนทวัฒน์ 38673
สาย 0
ขาด 0

9 พรพิพัฒน์ 38726
สาย 0
ขาด 3

10 พิชิตชัย 38731
สาย 0
ขาด 0

11 พิพรรธ 38732
สาย 0
ขาด 1

12 พีรวิชญ์ 38737
สาย 0
ขาด 0

13 ภาคภูมิ 38742
สาย 0
ขาด 0

14 ภาณุพงษ์ 38745
สาย 1
ขาด 8

15 ภูริน 38755
สาย 0
ขาด 0

16 วิชญะ 38777
สาย 1
ขาด 2

17 วีระวัฒน์ 38782
สาย 0
ขาด 0

18 วุฒิศักดิ์ 38785
สาย 0
ขาด 0

19 ศักดา 38789
สาย 0
ขาด 2

20 ศิรวิทย์ 38791
สาย 0
ขาด 0

21 ศุภกร 38793
สาย 0
ขาด 0

22 กมลวรรณ 38842
สาย 0
ขาด 0

23 กิ่งดาว 38857
สาย 0
ขาด 2

24 จิรนันท์ 38872
สาย 0
ขาด 0

25 ชนิดา 38885
สาย 0
ขาด 0

26 ณัฐกฤตา 38902
สาย 0
ขาด 2

27 ณัฐภัสสร 38911
สาย 0
ขาด 0

28 ณิชกมล 38914
สาย 0
ขาด 1

29 ลลิตา 39033
สาย 0
ขาด 3

30 วิชยาดา 39038
สาย 0
ขาด 5

31 ศตพร 39046
สาย 0
ขาด 1

32 สรัลพร 39067
สาย 0
ขาด 5

33 สุกานต์ดา 39076
สาย 0
ขาด 1

34 สุฑาทิพย์ 39079
สาย 0
ขาด 1

35 อภัสนันท์ 39097
สาย 0
ขาด 0

36 อภิชญา 39098
สาย 0
ขาด 0

37 อภิษฎา 39101
สาย 1
ขาด 2

38 อรวรา 39108
สาย 0
ขาด 0

39 ออกัส 39113
สาย 0
ขาด 0

40 สิรินภา 39168
สาย 0
ขาด 1