สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/7 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติวุติ 38551
สาย 0
ขาด 0

2 กฤษฎา 38552
สาย 1
ขาด 0

3 กฤษฎา 38553
สาย 1
ขาด 0

4 กิตติศักดิ์ 38573
สาย 0
ขาด 0

5 กิตติศักดิ์ 38574
สาย 0
ขาด 0

6 จักรภัทร 38580
สาย 1
ขาด 0

7 ชนทัต 38594
สาย 0
ขาด 0

8 ชาญวิทย์ 38604
สาย 3
ขาด 0

9 ชูเกียรติ 38607
สาย 0
ขาด 3

10 ณัฐวุฒิ 38627
สาย 0
ขาด 0

11 ทรงธรรม 38633
สาย 1
ขาด 0

12 ธงชัย 38636
สาย 1
ขาด 0

13 ธนกฤต 38641
สาย 1
ขาด 0

14 ธีรดนัย 38667
สาย 4
ขาด 3

15 นทีกานต์ 38671
สาย 0
ขาด 0

16 นธีร์ 38672
สาย 0
ขาด 0

17 ปณต 38695
สาย 0
ขาด 0

18 รัชชานนท์ 38763
สาย 0
ขาด 0

19 วัชรวรงค์ 38776
สาย 0
ขาด 0

20 สิทธิชัย 38801
สาย 1
ขาด 2

21 สิริวัฒน์ 38806
สาย 1
ขาด 0

22 สุรเสกข์ 38813
สาย 0
ขาด 0

23 อนุพงษ์ 38823
สาย 0
ขาด 1

24 อภินันท์ 38825
สาย 5
ขาด 1

25 อิสรีย์ 38832
สาย 0
ขาด 0

26 กชกร 38835
สาย 0
ขาด 0

27 กรวรรณ 38844
สาย 0
ขาด 0

28 จารุกัญญ์ 38866
สาย 0
ขาด 1

29 ชญาดา 38880
สาย 0
ขาด 0

30 ณัฐปรียา 38909
สาย 1
ขาด 0

31 ทัตสรวง 38922
สาย 0
ขาด 0

32 ธนิดา 38924
สาย 3
ขาด 0

33 นาริสา 38947
สาย 2
ขาด 0

34 น้ำเพชร 38954
สาย 5
ขาด 2

35 ปนัดดา 38958
สาย 1
ขาด 2

36 ปณิตา 38959
สาย 0
ขาด 0

37 ปารีณา 38972
สาย 3
ขาด 1

38 ศศิธร 39051
สาย 4
ขาด 4

39 ศุภากร 39060
สาย 0
ขาด 0

40 สุธาสินี 39083
สาย 0
ขาด 0