สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/6 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 การัณยภาส 38562
สาย 0
ขาด 1

2 กิตติพัฒน์ 38570
สาย 0
ขาด 0

3 ชยพล 38597
สาย 0
ขาด 1

4 ณัฐพล 38620
สาย 0
ขาด 1

5 ธนกร 38637
สาย 0
ขาด 0

6 ธนิก 38660
สาย 0
ขาด 1

7 ธรรมรัตน์ 38662
สาย 0
ขาด 0

8 นพดล 38675
สาย 0
ขาด 0

9 น้ำมนต์ 38691
สาย 0
ขาด 2

10 บัณฑิต 38692
สาย 0
ขาด 0

11 ปรารินทร์ 38701
สาย 0
ขาด 1

12 พชรวินท์ 38722
สาย 0
ขาด 0

13 พรชัย 38723
สาย 0
ขาด 1

14 ภาคิน 38743
สาย 0
ขาด 0

15 ภูผา 38748
สาย 0
ขาด 1

16 ภูริชญา 38753
สาย 0
ขาด 2

17 วิทวัส 38778
สาย 0
ขาด 0

18 วุฒิทิชัย 38783
สาย 0
ขาด 0

19 ศานติกร 38790
สาย 0
ขาด 0

20 ศิวกร 38792
สาย 0
ขาด 13

21 สิทธิศักดิ์ 38802
สาย 0
ขาด 0

22 สิรพัชร์ 38804
สาย 0
ขาด 4

23 อชิระ 38817
สาย 0
ขาด 0

24 อธิชาติ 38820
สาย 0
ขาด 1

25 อมรเทพ 38826
สาย 0
ขาด 0

26 ขวัญชนก 38863
สาย 0
ขาด 6

27 จิราพร 38875
สาย 0
ขาด 0

28 นภัสรัญญ์ 38942
สาย 0
ขาด 0

29 ปลายฟ้า 38965
สาย 0
ขาด 0

30 ปิยาอร 38975
สาย 0
ขาด 0

31 เปมิกา 38981
สาย 0
ขาด 3

32 ไปรยา 38982
สาย 0
ขาด 2

33 พิมพ์นารา 38998
สาย 0
ขาด 1

34 มณธิการ 39018
สาย 1
ขาด 9

35 มธุรดา 39020
สาย 0
ขาด 4

36 รัชรีกรณ์ 39026
สาย 0
ขาด 0

37 สุนันทา 39084
สาย 0
ขาด 0

38 อพัชชา 39096
สาย 0
ขาด 0

39 อภิญญา 39100
สาย 0
ขาด 0

40 อรปรียา 39106
สาย 0
ขาด 0